За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ”

гр. София

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 Наименование и адрес на управление.
(1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел е “Отечествен съюз”, наричано по-нататък в Устава “Сдружението”
(2) Сдружението е самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, което обединява физически и юридически лица на доброволен принцип.
(3) Сдружението е със седалище в град София.
(4) Сдружението е с адрес на управление бул.”Витоша” № 18
(5) Сдружението се учредява за неопределен срок.


ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 2 Цели
(1) Сдружението с нестопанска цел се учредява за осъществяване на дейност в обществена полза.
(2) Сдружението има за цел националното съгласие и гражданското разбирателство на основата на присъщите на българската нация ценности и традиции.
Член 3 Задачите на сдружението са:
1) Да проявява активно гражданско присъствие и действие във всички сфери на обществения живот като гаранция за демократичното развитие, стабилността и социалния мир, правата и свободите на личността;
2) Да обединява граждани за утвърждаване на гражданското общество, на конституционализма и законността;
3) Да отстоява националните интереси и идеали, да работи за утвърждаване на достойнството на всички граждани в единната национална българска държава;
4) Да ратува за хуманизъм и повече нравственост в човешките отношения, за преодоляване на крайното противопоставяне и за толерантност в обществото;
5) Да съдейства за социалната защитеност на детството, майчинството и семейството, за разгръщане на взаимопомощта, милосърдието и благотворителността;
6) Да разработва предложения и проекти в областта на социалното дело, здравеопазването, териториалното самоуправление, опазването на околната среда и демографското развитие, и ги предлага на публично обсъждане;
7) Да съдейства за преодоляване на социалното и духовното отчуждение, като развива и обогатява културно-историческото наследство на нацията, народностните традиции и обичаи, човешката солидарност и доброта;
8) Да работи за укрепване и разширяване на връзките с българи, живеещи извън страната за поддържане на националното им съзнание и привързаност към родината;
9) Да организира и участва в разрешени от законите прояви на гражданска позиция и протест срещу потъпкването на човешките права и социалните интереси, срещу престъпността, спекулата, корупцията и нарушенията на обществените норми на поведение;
10) Да противодейства със законни средства на всяка проява на шовинизъм, сепаратизъм и национален нихилизъм.
В изпълнение на своите цели и задачи Сдружението сътрудничи с движения, организации и граждански формирования, постоянно, временно или еднократно по проблеми от взаимен интерес.
Член 3а /нов - 20.10.2018 г./
Средствата за постигане на целите и задачите са следните: подготовка и провеждане на събрания, научни конференции, публични обсъждания и беседи по теми от обществения живот, местното самоуправление, издаване и разпространение на книги, брошури, статии и анализи по конкретни исторически, икономически и правни теми; изготвяне и предоставяне на мнения, становища, предложения за решаване на конкретни въпроси, касаещи местни и национални проблеми, каузи и инициативи.
Член 4 Предмет на дейност.
(1) За постигане на целите и задачите от предходните членове Сдружението може да извършва и стопанска дейност, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която се осъществява чрез:
1. строителство;
2. събиране, обработка и разпространение на информация;
3. извършване на консултантска и информационна дейност;
4. програмни, импресарски или други услуги;
5. организиране и провеждане на срещи, събрания и други форми на публична съвместна дейност, както и всички работи, които се окажат необходими за постигане на целите на този Устав;
6. набирането и управлението на средства и имущества, необходими за постигане на целите и осъществяване на дейността на Сдружението;
7. извършване на информационно-рекламна и издателска дейност;
8. осъществяване на маркетингова дейност, предприемане и подпомагане на маркетингови проучвания;
9. обучение и съдействие, с цел повишаване на квалификацията на работещите;
10. обмяна на опит и “ноу-хау”;
11. организация и участие в международни прояви;
12. издаване на рекламни и информационни материали за популяризиране на дейността си в страната и чужбина;
(2) Приходите се използват за постигане на целите и задачите, определени в Устава.
(3) Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и на реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
(4) Сдружението, осъществявайки стопанската си дейност, не разпределя печалба.


ГЛАВА ТРЕТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Член 5 Имущество.
(1) Имущество на Сдружението се състои от:
1. Право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти;
2. Парични средства;
3. Ценни книжа;
4. Права върху интелектуална собственост;
5. Всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Имуществото на Сдружението се формира чрез:
1. Членски внос, определен от Националния съвет;
2. Допълнителни имуществени вноски, определени от Общото събрание;
3. Приходи от извършването на стопанска дейност, съгласно чл. 4 от Устава;
4. Дарения, лихви, дивиденти и др.
5. Целеви фондове и финансирания, допустими съгласно действащото законодателство.
(3) Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки и каса.
(4) Стопанската дейност на Сдружението се осъществява с цел набиране на средства в обществена полза за развитието и утвърждаването на националното съгласие и гражданското разбирателство на основата на присъщите на българската нация ценности и традиции.
Член 6 Финансови средства.
Средствата по бюджета на Сдружението се използват съгласно целите посочени в Устава.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЧЛЕНСТВО

Раздел I

Член 7 Учредители.
(1) В Сдружението могат да членуват:
1. Всички физически или юридически лица.
2. Органите на местното самоуправление и местната администрация.
3. Организации и структури на гражданското общество.
(2) Правоприемникът на едно юридическо лице встъпва в неговото членство в Сдружението, след надлежно подаване на заявление чрез Националния съвет до Общото събрание, за уведомяване на настъпилите промени.
Член 8 Възникване на членството.
Членове на Сдружението се приемат по тяхна молба, отправена до Сдружението. Молбата съдържа декларация, че се приема Устава и целите на Сдружението.
Член 9 Прекратяване на членството.
Членството в Сдружението се прекратява:
1) с едностранно волеизявление на лицето до председателя на съответния регионален клон – общинска (районна) организация,
2) със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице;
3) с изключването;
4) при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
5) системно неучастие в дейността на Сдружението;
6) с прекратяването на дейността на Сдружението.

Раздел II – Права и задължения на членовете

Член 10 Права
Членовете на Сдружението имат право:
1) да участват в управлението на Сдружението, да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението;
2) да бъдат информирани за дейността на Сдружението;
3) да правят предложения по дейността на Сдружението пред всички негови органи, както и да получават мотивирани отговори по тях;
4) да участват в инициативите на Сдружението.
Член 11 Задължения.
Членовете на Сдружението са длъжни:
1) да плащат редовно членския си внос;
2) да правят определените от Общото събрание допълнителни имуществени вноски;
3) да спазват Устава на Сдружението;
4) да изпълняват решенията на Общото събрание и Националния съвет;
5) да полагат нужните усилия за реализация на целите и задачите на Сдружението;
6) да предоставят опит и информация за извършваната от тях дейност, свързана със Сдружението.

 

ГЛАВА ПЕТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 12 Структура
(1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание,което се нарича конгрес, когато има функцията на отчетно-изборно събрание.
(2) Управителен орган на Сдружението е Националния съвет, който има функции на Управителен съвет.
(3) Председател.
(4) Контролен съвет.
(5) Регионални клонове – общински (районни) организации.
(6) Местни клубове.

Раздел I

Общо събрание

Член 13 Състав на Общото събрание.
Общото събрание се състои:
1. Председателите на регионалните клонове;
– общинските (районните) организации;
2. Председателя на сдружението;
3 Членовете на Националния съвет;
4. Председателя на Контролния съвет;
5. Членовете на Контролния съвет.
Член 14 Права на Общото събрание.
Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Избира и освобождава членовете на Националния съвет и Контролния съвет;
7. Избира и освобождава Председателя на сдружението;
8. Избира и освобождава Почетен председател на сдружението;
9. Приема основните насоки /платформата/ и програма за дейността на Сдружението;
10. Приема бюджета на Сдружението;
11. Приема отчета за дейността на Националния съвет, Контролния съвет и Председателя;
12. Отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
13. Взема и други решения, предвидени в Устава.
Член 15 Свикване на Общо събрание.
(1) Общото събрание се свиква поне веднъж годишно от Националния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Националния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се връчва на членовете на Общото събрание на ръка, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка и се поставя на мястото за обявления в сградата , в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Член 16 Кворум
Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Член 17 Гласуване
(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на пълномощно.
(4) Преупълномощаване не се допуска.
Член 18 Вземане на решения
(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл.14, т.1 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Раздел II – Национален съвет

Член 19
(1) Националният съвет се състои най-малко от три лица – членове на Сдружението. Юридическите лица, които са членове на Сдружението, могат да посочват за членове на Националния съвет и лица, които не са членове на Сдружението
(2) Членовете на Националния съвет се избират за срок до пет години.
(3) Националния съвет избира от състава си заместник-председател и секретари.
(4) Националния съвет приема и изключва членове-юридически лица.
Член 20 Правомощия на Националния съвет
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението, при спазване изискванията на Устава.
3. Подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджет.
4.Националния съвет взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или неимуществените вноски.
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
7. Взема решения по всички въпроси, които са от неговата компетентност.
8. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
Член 21 Заседания на Националния съвет
(1) Заседанията на Националния съвет се свикват най-малко веднъж на шест месеца и се ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Националния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Националния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Националния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Националния съвет негов член.
(2) Националния съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 20, т.3 – с мнозинство от всички членове.
(5) Националния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Националния съвет.
Член 22 Председател на сдружението
1. /изм.на ОС на 20.10.2018г./ Председателят на Националния съвет е председател на сдружението и представлява и ръководи сдружението.
2. /изм.на ОС на 20.10.2018г./ Определя представителната власт на отделни негови членове и утвърждава областните координатори.
3. Може да упълномощи трети лица за извършване на определени дейности свързани с дейността на Сдружението
4. Свиква и ръководи заседанията на Националния съвет. При негово отсъствие предоставя пълномощие на заместник-председателя
5. /изм.на ОС на 20.10.2018г./ Към председателя може да се създава консултативен орган - Председателство, за подготовка на решения на Националния съвет по актуални обществено – икономически въпроси, чийто числен, поименен състав и правила за работа се определят от Председателя.
Член 22А Почетен председател
(1) За Почетен председател на Отечествения съюз може да бъде избрано лице, което има изключителни заслуги за осъществяването на дейността и за развитието на Отечествения съюз, както и за демократичното развитие на страната, съхраняването на социалния мир и защита на правата и свободите на личността.
(2) Почетният председател не е орган на управление на сдружението и няма представителна власт.
(3) Почетният председател се избира за неопределен срок.
Член 23 Контролен съвет
(1) Контролният съвет се състои от най-малко трима души и се избира за срок до пет години,
(2) Контролният съвет избира от състава си председател, заместник-председател и секретар.
(3) Председателят на Контролния съвет участва в заседанията на Националния  съвет със съвещателен глас.
(4) Контролният съвет се отчита пред Общото събрание.
(5) Контролният съвет извършва проверки относно законността на решенията на Националния съвет.
(6) Контролният съвет извършва проверки и ревизии на финансовата дейност.
Член 24 Регионални клонове-общински (районни) организации
(1) Регионалните клонове – общински (районни) организации не са юридически лица.
(2) Приемат и изключват членове на сдружението.
(3) Участват в дейността и представляват интересите на Сдружението на територията, на която са създадени.
(4) Изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението и могат да правят предложения до тях.
(5) Организират местни обществени инициативи и прояви сред населението.
(6) Работят за набиране на средства чрез дарения и други инициативи.
(7) За осъществяване на своята дейност създават местни клубове.
(8) Регионалните клонове могат да образуват Областни съвети с координационни функции. По право членове на съветите са председателите на регионалните клонове или упълномощени от тях лица.
(9) Областните съвети предлагат областни координатори, които се утвърждават от Председателя.


ГЛАВА ШЕСТА
ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 25 Проверка на дейността
Годишното приключване се извършва при условията на чл.39 ал.3 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.38 ал. 2 от Закона за счетоводството.
Член 26 Задължение за водене на книги
Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание, Националния съвет и Контролния съвет. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
Член 27 Доклади
(1) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно: съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.
(2) размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.
(3) финансовия резултат.
Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.
Член 28 Разходване на имущество
Сдружението разходва имуществото си при стриктно спазване на условията на чл.41 от ЗЮЛНЦ.

Член 29 Задължения
(1) Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото си.
(2) Сдружението не носи отговорност за имуществени задължения на своите членове.
(3) Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението, а само до размера на направените имуществени вноски.


ГЛАВА СЕДМА
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ
И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 30 Преобразуване
(1) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел с дейност в частна полза.
(2) Сдружението може да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне, с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от две трети от всички членове, само ако новообразуваните дружества са за извършване на дейност в обществена полза.
(3) Решението за преобразуване трябва да съдържа реда и начина за преобразуване, както и органите, които ще водят дейността и ще се разпореждат с имуществото на Сдружението в процеса на преобразуването.
(4) След отделяне или разделяне, Сдружението отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването.
(5) Членовете на сдруженията, които са се слели или влели, стават членове на новото Юридическо лице с нестопанска цел за дейност в обществена полза, а членовете на Сдружението, което се е разделило – членове на новообразуваното Юридическо лице с нестопанска цел за дейност в обществена полза, по техен избор.
Член 31 Прекратяване
(1) Сдружението се прекратява в следните случаи:
1. С изтичане на срока, за който е учредено,
2. По решение на Общото събрание,
3. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, ко­гато:
а) не е учредено по законния ред
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави
в) е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда по алинея (1), т.1 и 3, се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.
(3) В случаите по предходната алинея, прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор
Член 32 Ликвидация
(1) Ликвидацията се извършва от  Националния  съвет или от определено от него лице.
(2) Процедурата по ликвидация се извършва съгласно разпоредбите на чл.14 и сл. от Закона на юридическите лица с нестопанска цел
(3) Ако ликвидатор не е определен, той се определя от съда по седалището.
(4)  Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
(5) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено-полезна дейност със съ­щата или близка нестопанска цел, ако не е определено такова, с решение на Общото събрание.
(6) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на алинея (5), то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното Сдру­жение. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното Сдружение дейност.


ГЛАВА ОСМА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Печатът на Отечествения съюз е кръгъл с текст:
“ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРИЯ”.
§ 2. Регионалните клонове – общински (районни) организации имат свой печат – кръгъл с текст: “ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ – БЪЛГАРИЯ” и в средата – седалището на регионалния клон - общинска(районна) организация.
§ 3. За всички въпроси, неуредени в настоящия Устав, се прилагат правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§ 4. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на Сдружение “Отечествен съюз”, състояло се в гр.София на 12 03.2002 г.
§ 5. Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на Сдружение “Отечествен съюз”, състояло се в гр.София на 25.10.2008 г.; на Общото събрание,състояло се в гр.София на 07.09.2014 г.; на Общото събрание, състояло се в гр. София на 20.10.2018г.

гр. София Председател:…………………….
20.10.2018 /Симеон Симеонов/

 

 

 

 

 

 

      Copyright © 2006-2018 Отечествен съюз - България Всички права запазени.