За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 


ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

                                                            


 

П          Р        О        Е         К         Т

/РЕЗЮМЕ/

І.ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ:
Комунална политика:подобряване на ефективността на комуналните услуги и участие на гражданите в процесите на вземане на решения и контрол по изпълнението им на общинско ниво.


ІІ.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Изграждане и функциониране на местни /квартални,селски,районни,общински/ обществени съвети като партньор,коректив и опонент на органите на местната администрация /кметовете/ и на местното самоуправление /общинските съвети/.


ІІІ.БЕНЕФИЦИЕНТ :
НПО “ ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ” – София 1000 ,бул.”Витоша”№18


ІV.ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
          -  да се стимулира инициативата на гражданите при решаване на проблемите на населените места и кварталите, където те живеят или работят.
           - да се постигне постепенна промяна в мисленето на хората от кварталите и селата, че решаването на проблемите зависи и от самите тях, че те лично могат чрез своите инициативи и предложения да участвуват в управлението и развитието на населеното място и така да променя начина на живот и жизнената среда, съобразно техните критерии.
           - да се изгради действено партньорство между кварталните и кметските  обществени съвети и органите на местното самоуправление, чрез което местната власт да се доближи още повече до проблемите на хората, за да могат да ги решават по-успешно.
           - да се повиши ролята на гражданите за осъществяване на обществен контрол при разпореждането с бюджета и  обекти, общинска собственост, съгласно действащото законодателство с цел предотвратяване на корупция и злоупотреби


V.ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:
ПОЕТАПНО общините и кметствата в България и районите в София,Пловдив и Варна /по специфичен проект/.


VІ.СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2012 г.

VІІ.ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ:
действащи на съответната територия: НПО, младежки структури на леви политически партии и регистрирани домсъвети /етажна собственост/.


VІІІ.ФОРМА И УЧАСТНИЦИ:
6 броя двудневни теоретично-практически семинари с по 20-25 души – по един представител на община или район – общо120-150 участника.

 

НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ

  

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.