За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ

 

П Р О Г Р А М А
за дейността на Отечествения съюз
за периода 2014 – 2018 г.

 

 

             Тази програма е естествено продължение на програмите на Отечествения съюз през годините 2006-2010 и 2010-2014.
             В нея са отразени основните принципи, цели и направления на дейността на сдружението, посочени в Устава на организацията, решенията на годишните общи  събрания, резолюциите, декларациите, обръщенията и другите основополагащи документи.
            Необходимостта от приемането на тази Програма е породена от динамичните външни условия за развитието на Република България и от все по-тревожната обстановка вътре в страната.
             От една страна, отчетливо и  с непредвидими отрицателни последици се формират обществени нагласи и условия за установяване на власт на „силната ръка”, за възраждането на една позната, изстрадана, отхвърлена и дълбоко недемократична форма на управление – еднопартийна и еднолична.                       
             От друга – вече повече от десет години България е член на НАТО и от седем години – на Европейския съюз. Интегрирането ни в тях е динамичен, продължителен, сложен и труден отрязък от историята на страната, често болезнен за националното ни самосъзнание и националните традиции. Голямо влияние върху този процес оказват световните политически, икономически, финансови и военни проблеми. Всичко това оказва сериозно и най-често неблагоприятно отражение върху всички страни на живота ни.
             
 ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

           1.ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ КАТО АКТИВЕН ФАКТОР НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАЩИТНИК НА ГРАЖДАНСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА ХОРАТА.                   
            .
              Най-болезнени са социалните последици – не достигат средства за социалните програми, за здравеопазването и образованието, за общините, за подпомагане на децата и майките. Безработицата е много голяма, особено сред младите хора, които все повече свързват своето бъдеще с емигриране в развитите страни. Голямата част от пенсионерите и социално слабите граждани живеят в недоимък. Демографският срив е невиждан и застрашителен. Селата обезлюдяват и т.н.
            Това налага ние, членовете и симпатизантите на Отечествения съюз, с несекваща и нарастваща енергия, активност и всеотдайност:
     -    да защитаваме конституционните права и свободи на българските граждани;
     -  да продължим борбата си всички български граждани да имат възможност да се трудят, да имат достъп до безплатно образование и медицинска помощ, децата и майките да се ползват със специално и нарастващо внимание и преференции от страна на централната и местната власт, да се подпомагат социално слабите и да се осигурят на възрастните хора достойни старини;
      - да увеличим своите усилия за решаването на ежедневните проблеми на хората от квартала, селището и общината, да реализираме демократичните традиции на българския народ в местното самоуправление, най-дейно да участваме в него и в гражданския контрол върху работата на органите на местната власт;
     - да продължаваме да градим своя авторитет и да печелим доверието на хората с усилията си за осъществяване и развиване на пряката и представителната демокрация, за включването на гражданите в управлението, в осигуряването на отчетност на народните избраници в парламента и местната власт пред обществеността;
     - да даваме пример и да налагаме в отношенията между хората взаимопомощта, милосърдието и добротата, да участваме в усилията за гарантиране на сигурността на хората и на тяхната собственост, да организираме желанието на гражданите да облагородяват, хигиенизират и озеленяват кварталите и селищата си и да се ограничава до разумни предели строителната инвазия.


          2.ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ КАТО МОЩЕН РАДАТЕЛ НА ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОТСТОЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ИНТЕРЕСИ.
          Нарастващата глобализация на съвременния свят и интеграцията на България в Европейския съюз увеличават многократно възможностите за размяна на хора и идеи, за взаимно проникване на националните културни и морални ценности, за достъп до материалните и духовните постижения на европейските народи и на света.
Този естествен процес поставя на сериозно изпитание нашето родолюбие, изисква постоянна и всеобхватна работа за съхраняване, укрепване и доказване на исконните ценности на българската нация и добродетелите на българския народ.
          Отечественият съюз е създаден и неговите членове и симпатизанти трябва да продължат и да увеличат своите традиционни усилия:
     - за утвърждаване, защита и издигане на истинския патриотизъм и българската национална кауза над партийните, съсловните и котерийните интереси, за съхраняване на националната памет и култура, за укрепване на националното самочувствие и гордост на българските граждани;
     - за възпитаване на съотечествениците, особено на младите и подрастващите поколения, в любов, преданост, отговорност и всеотдайност към РОД,РОДЕН КРАЙ и РОДИНА, за обогатяване на традиционните и използването на нови форми в тази дейност, за продължаване на сътрудничеството, а когато е необходимо – за възраждане на взаимодействието с другите патриотични граждански сдружения и структури и, преди всичко, с тези, с които имаме многолетни връзки;
     - за противодействие със законни средства на всяка проява на шовинизъм, национален нихилизъм, сепаратизъм, на етническо, верско, културно и полово противопоставяне и омраза;
     - за преодоляване на духовното отчуждаване, за развиване и обогатяване на човешката солидарност и доброта между хората, за утвърждаване на толерантността, взаимопомощта, съгласието и благотворителността между тях;
      - за укрепване и разширяване на връзките с българската диаспора и с българските граждани, живеещи извън страната, за поддържане на националното им съзнание, на принадлежността и привързаността им към България.


          3.ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ КАТО ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА И РАДАТЕЛ НА РАЗБИРАТЕЛСТВОТО,ЕДИНЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ – АКТИВЕН ФАКТОР ЗА РАВНОПРАВНО КОАЛИЦИОННО МИСЛЕНЕ И ПОВЕДЕНИЕ.
          От преименуването си през 1990 г., на основата на своите традиционни ценности, принципи и форми, Отечественият съюз участва активно в:
     - динамичния и често драматичен политически живот на Родината в единодействие и партньорство с всички политически субекти и граждански структури, които се борят да превърнат и утвърдят България, като социална и правова държава с парламентарно управление, в единна държава с развито местно самоуправление, в страна, която гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество;
     - дейността на централната и на местната власт;
     - подготовката и произвеждането, от гражданска позиция, на изборите за местната и централната власт, в подбора и издигането на кандидати от гражданската квота за президент, депутати и представители на България в Европейския парламент, на кметове и общински съветници на личности, които са социално ангажирани, с доказани морални и професионални качества, на уважавани хора с активна гражданска позиция и истински патриоти;
     - преодоляване на отчуждението и липсата на говор между представителите на властта и гражданите, на нежеланието да се децентрализира властта, на липсата на условия за разгръщане на гражданската активност и участието на обикновените хора в управлението и в обсъждането на националните, регионалните и местните проблеми;
     - насърчаването и подкрепата на дребния и средния бизнес, на местните стопански инициативи, на традиционното за нашата страна кооперативно движение;
     - мобилизирането на местната общественост за оказване съдействие на държавните и правоохранителните органи в борбата за опазване на обществения ред и собствеността на гражданите, срещу престъпността и корупцията във всичките им форми и на всички нива на обществения живот;
     - утвърждаване на господството на разума, реализма и разбирателството в обществено-политическия живот на Отечеството, в разработването и осъществяването на всеобхватна национална политика;
     - формирането на обществено мнение и убеждение, че националните интереси и цели могат да бъдат защитени и реализирани само, ако многоликите политически субекти и граждански движения действат в една посока, че само ако живеем заедно, ще живеем по-добре.


          4.ОРГАНИЗАЦИОННО , КАДРОВО И ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
          Важно направление в нашата дейност и за в бъдеще са нарастващите усилия за организационното развитие и укрепване на Отечествения съюз.
В това отношение, решаваща е дейността на централното ръководство и на  областните координатори. Трябва да продължим разширяването на географията на нашето присъствие в общините, да активизираме не малкия потенциал, съхранен по места, и да възстановим нашите организации, да подобрим взаимодействието и връзките между националното ръководство и местните структури, да съхраним и разширим материалната база на Отечествения съюз.
           Многократно трябва да се интензифицират усилията за разработка и реализация на проекти по европейските и националните програми и структурни фондове като основен фактор за финансово осигуряване на дейността.
            Сериозно следва да се засили привличането на дарители и събирането на членски внос.


           5.ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
           Следва да продължат усилията за взаимодействие и присъствие в структурите,органите и програмите на Европейския съюз.По-активно следва да се заработи със специализираните за НПО програми и фондове.Разработката,защитата и изпълнението на проекти по отделни програми е без алтернатива.
           Да се разгърнат дружеските отношения с Общоруския народен фронт  и в частност с регионалното отделение на република Татарстан,с което имаме подписано Споразумение за взаимодействие и сътрудничество.
           Засилване на усилията за установяване на международни контакти със сродни и аналогични организации и структури.

          Нека никога не забравяме, че нашата сила, нашето обществено-политическо влияние и авторитет се коренят, градят и съответстват на усилията ни за решаване на ежедневните проблеми на хората и защитата на техните основни конституционни права и свободи, за развитието на пряката и представителната демокрация и на местното самоуправление, за укрепването и развитието на действения патриотизъм, на българската духовност и българщината, за постигането на национално разбирателство и единодействие след десетилетията на противопоставяне и разделение.

 

                                                   ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !

 

Настоящата Програма е приета от Общото събрание /конгрес/ на Отечествения съюз,
                                           проведено на 07.09.2014 г. в София

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.