За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

  

П Р О Т О К О Л

от
Общото събрание на Отечествения съюз

 

Дата: 30 септември 2006 г.
Място: гр. София, Български ловно-рибарски съюз, ет.7
Присъстващи: 31 /тридесет и един/ членове на Управителния съвет, Председателят на УС, Председателят на КС,  32 /тридесет и двама/ председатели на общински организации- общо 141 /сто четиридесет и един/ членове на Общото събрание, гости и 2 /двама/ щатни сътрудници съгласно приложения списък.

Председателят на УС отправи встъпително слово към делегатите и откри заседанието. Съобщи имената на гостите на Общото събрание и предложи ръководство на Събранието в състав: Г-н Гиньо Ганев, Г-н Симеон Симеонов, Г-н Денко Денков, протоколчик- г-жа Ева Димитрова

След гласуване ръководството зае местата си в деловия президиум. Ръководството на събранието се пое от г-н Денко Денков, който обяви        

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през периода след провеждането на Общото събрание на Сдружението от 26.ХI.2005 г.;

2. Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет в периода след провеждането на Общото събрание на сдружението от 26.ХI.2005 г.;

3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Сдружението за 2005 г.;

4. Приемане на бюджета на Сдружението за 2006 г.;

5. Приемане на Програма за работата на Сдружението за периода 2005-2010;

6. Анализ на обществено-политическата обстановка в страната и целите и дейността на Сдружението с оглед предстоящите президентски избори;

7. Разни.

 

След гласуване дневният ред на Общото събрание бе приет без изменения.
След гласуване бе приет регламент за участие в разискванията: изказвания- до 5 минути, реплики до 1 минута.

След гласуване бе приет състава на предложените комисии:
1. Мандатна комисия от 3 члена в състав:

 1. Мариана Узунова- Пловдив
 2. Стоян Михайлов- София
 3. Петко Хасанов- Панагюрище

2. Комисия по подготовка на Проекта за Програма на ОС до 2010 г., решения на Общото събрание и проект на обръщение във връзка с предтоящите президентски избори от 5 члена в състав:

 1. Дамян Атанасов- за председател
 2. Георги Джоргов- София
 3. Димитър Вечев- София
 4. Цветанка Иванова- Пазарджик
 5. Йорданка Минкова- Червен бряг

Г-н Денков направи предложение за промяна в дневния ред- т.6 от дневния ред да бъде обсъдена първа и даде думата на Председателя на УС г-н Симеон Симеонов, който обоснова промяната на дневния ред със значимостта на обществено-политическата обстановка в страната с оглед предстоящите президентски избори. В изказването си г-н Симеонов запозна делегатите с дейността на Управителния съвет около предизборната кампаня и призова съмишлениците на ОС да подкрепят кандидат-президентската двойка Георги Първанов-Ангел Марин. След това г-н Симеонов даде думата на почетния председател на ОС г-н Гиньо Ганев, който направи анализ на обстановката около президентските избори.
Г-н Денков даде думата на г-н Дамян Атанасов, секретар на УС, да представи предоставените на делегатите материали. След гласуване бе приет единодушно предоставения на всички агитационен материал по повод президентските избори.
Г-н Денков даде думата на гостите за приветствие към делегатите.
Приветствие към гостите отправиха: ген.-лейт. Стоян Топалов, Председател на Съюза на офицерите от запаса, г-н Любен Георгиев, Председател на Съюза на военноинвалидите, г-н Тодор Модев, областен управител на София-град, г-н Чавдар Стоименов, Председател на Българския антифашистки съюз.

Г-н Денков обяви обедна почивка.

 

След почивката- заседанието се ръководи от Денко Денков, който даде думата на г-н Стоян Михайлов за утвърждаване на доклада на Мандатната комисия. На Общото събрание присъстваха 31 от 35 членове на Управителния съвет, 32 председатели на общински организации, Председателят на Управителния съвет, Председателят и членовете на Контролния съвет, общо 141 членове на Общото събрание или повече от половината. Председателят на Мандатната комисия съобщи, че налице необходимият кворум и Общото събрание може да взема легитимни решения.

Председателят на УС г-н Симеон нСимеонов предложи да започне обсъждането на останалите точки от дневния ред.

Точка 1.

Г-н Симеонов направи отчет за дейността на УС след Общото събрание проведено  на 26 ноември 2005 г. – ОС е възстановена административно-правно и битово и със съдействието на адвокат Виктор Бърчев са извършени всички необходими правни действия и регистрации. Благодарение на съдействието на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) е ремонтиран офиса на бул. „Витоша” 18, а със съдействието на г-н Тодор Модев, областен управител на София- град, е препотвърден договора за наем за следващите 10 години. Усилия са положени за съхраняване на историческия архив на организацията, обезпечен е оперативният и деловоден архив, усилия са положени за спасяване на клубната база по места. Г-н Симеонов предложи да се положат усилия за възстановяване на организацията и комуникацията по места и да се улесни контакта между местните структури и централното управление като за целта делегатите предоставят телефони за връзка. Председателят запозна делегатите със разпределението на функциите между членовете на ръководството на организацията:
Г-н Симеон Симеонов – Председател на УС – осъществява цялостното ръководство и представителство на Сдужението.
Г-н Денко Денков – заместник-председател - финансови и кадрови въпроси,  разработване и организиране изпълнението на социално-икономически проекти, връзки с бизнес структури и техните обединения и сдружения, замества Председателя в случай на необходимост.
Виолетка Ценева – секретар на УС – административно-деловодни въпроси, организационни въпроси свързани със структурите по места, както и с партньорите на сдружението, съхраняване на историческия и оперативния архив, оригиналната документация и единия от двата печата.
Г-н Атанас Влахов – секретар на УС – организационни въпроси и връзките и контактите с партиите и организациите от  Коалиция за България.
Г-н Дамян Атанасов – секретар на УС - разработване, организиране на изпълнението и контрол по изпълнението на Устава и Програмата на ОС. Следи за създаването на Програма за дейността на организацията за 2006 - 2007 г.
Създаден е помощен консултативен орган за подпомагане работата на Председателя и УС с название „Председателство” и постоянен състав от: Пресдедателя г-н Симеон Симеонов, заместник – председателя г-н Денко Денков, секретарите на УС г-жа Виолетка Ценева , г-н Дамян Атанасов, г-н Атанас Влахов, Председателя на Контролния съвет г-н Бойко Кечев и други членове на УС. Председателството се свиква от Председателя на УС между заседанията на УС и подпомага дейността на Председателя и на УС.
Г-н Симеонов запозна делегатите с графика на приемното време на членовете на УС в централата на бул. „Витоша” 18 и използва случая да призове за стриктното му спазване.
Създадена е работна група начело с г-н Дамян Атанасов, която разработи програмните насоки за дейността на организацията, по която се очаква делегатите да вземат отношение.
Председателят съобщи, че е готов и проекта за лого на Отечествения съюз, изработен от художника Румен Статков. Изработен е и проект за интернет страница на организацията, който е раздаден на делегатите. Идеята е страницата да даде представа за организацията, за нейната дейност, за ръководството, да бъде пълна със събития от различните региони и в тази връзка делегатите са приканени да дадат своите предложения за нейното съдържание.
Г-н Симеонов напомни, че трябва да се търсят източници на финансиране на организацията, най-вече чрез проекти по линия на Европейския съюз. Създадена е работна експертна група за участие и разработване на проекти и в тази връзка делегатите са приканени да подадат информация за проблемите по места, както и за екипите, които биха могли да работят.
Обществени изяви- проведени са срещи с представители на ръководството на БСП (Г-н Ивелин Николов) и е подписано споразумение за сътрудничество във връзка с президентските избори в страната. Председателят подчерта, че е от съществено значение ОС да започне да се подготвя за местните избори през 2007 г.
Сериозна дейност се развива съвместно със Съюза за стопанска инициатива (ССИ) като за целта е необходимо представителите на ОС да осъществят контакт с представителите на ССИ по места.
Поставено е началото на идеята около ръководството да се завърти кръг от общественици и интелектуалци – обществено активни, които не желаят да се обвързват политически и са патриоти, заради което биха се присъединили към ОС. Един от тях е г-н Румен Статков, с който се обсъжда идеята да направи изложба под патронажа на ОС в различни населени места.
Дейност във връзка с президентските избори – Председателят г-н Симеонов е поканен в Националния инициативен комитет за издигане на двойката Първанов – Марин. Идеята е, че ОС трябва да напомня за себе си и да се бори за авторитета си.
ОС е една от 17-те партии, които станаха член на Съвета на коалицията за подкрепа на Георги Първанов, а Председателят Симеон Симеонов и секретарят на ОС Дамян Атанасов са в Предизборния щаб. Представителите на ОС трябва активно да се включат в предизборните инициативи, да се информират чрез щабовете по места и да се включат в тях и да се легитимират.
На централно и местно равнище са положени някои усилия за представяне на организацията в медиите. В началото на събранието присъства дежурния политически редактор на БТА. Ще се подготви и прессъобщение за Общото събрание, което ще се изпрати до медиите.
Съществен въпрос е регистрацията на ОС в Министерство на правосъдието, без тази регистрация ОС не може да се включи в разпределението на бюджета и еврофондовете.
Обсъдена бе и идеята за създаване на младежки форум, като чрез сътрудничество с УНСС и Младежкия форум на ССИ, целта е да се подмлади организацията.

 

Точка 2.

Г-н Денко Денков дава думата на Бойко Кечев да представи Отчета на Контролния съвет. Според отчета приходите на организацията са 12 000 лв., разходите – 12 000 лв., а наличността в касата – 0 лв.

По точка 3 и точка 4.

Предлага се заедно да бъде обсъден финансовия аспект – Председателят Симеон Симеонов взема думата и представя г-н Велислав Велев, главен счетоводител на ОС. Бюджетът на организацията за 2005г. е 12 000 лв. и е с произход дарения и членски внос. Повечето от разходите са за административни нужди, като за 2006г. са 18 000 лв. – 8 000 лв. от дарения, 10 000 лв. – членски внос.
Административни разходи – наеми, режийни, заплати, издаване на печатни материали, движение из страната на дейци и членове на ръководството във връзка с предизборните избори.

По точка 5

Дамян Атанасов представи Основните направления за дейността на ОС в периода 2005-2010 г. Акцентът се поставя върху членството на България в Европейския съюз и върху участието на ОС в проекти по линия на ЕС, като целите са три: да се финансира организацията, да се даде работа на нейните дейци, да се решат социалните проблеми в общините.

Поради изчерпване на дневния ред изказванията на ръководството се прекратяват.

 

Дава се думата на делегатите за изказвания.

Предложение да се пристъпи към гласуване на решения:

Решение по т.1 – след гласуване се  приема.
Решение по т.2 – след гласуване се  приема.
Решение по т.3 – след гласуване се  приема.
Решение по т.4 – след гласуване се  приема.
Решение по т.5 – след гласуване се  приема, но с предложение за допълнение за провеждане на референдуми – да се инициира от националното ръководство.
Решение по т.6 – след гласуване се  приема.

Дава се думата на г-н Румен Статков, за да обясни идеите на знака на организацията.

С. Симеонов предлага да  прочете решенията и да бъдат гласувани заедно.

По точка 1 от дневния ред
Общото събрание приема Отчета за дейността на Управителния съвет за периода след провеждането на Общото събрание на Сдружението на 26.ХI.2005 г. /с направените допълнения/.

По точка 2 от дневния ред
Общото събрание приема Отчета за дейността на Контролния съвет за периода след провеждането на Общото събрание на сдружението на 26.ХI.2005 г. /с направените допълнения/.

По точка 3 от дневния ред
Общото събрание приема Отчета за изпълнение на бюджета на сдружението за 2005 г. /съгласно приложението/.

По точка 4 от дневния ред
Общото събрание приема бюджета на сдружението за 2006 г. /съгласно приложението/.

По точка 5 от дневния ред
Общото събрание приема Програма за работата на сдружението за периода 2005 - 2010 г, наречена: „Програмни направления за дейността на Отечествения съюз до 2010 година”

По точка 6 от дневния ред
Общото събрание на Отечествения съюз реши да подкрепи безрезервно кандидатурата на Георги Първанов за президент на Република България.
Призовава членовете и ръководствата на сдружението от цялата страна да продължат още по-активно дейността си в предизборната кампания на кандидат-президентската двойка Георги Първанов – Ангел Марин, в работата на местните предизборни щабове и мероприятията на местните инициативни комитети.
Приема текста текста на Обръщението на Отечествения съюз за участие в предстоящите избори за президент на Република България на страната на досегашния държавен глава Георги Първанов.

По точка 7 от дневния ред

1. Общото събрание взема решение за създаването на помощен консултативен орган към Управителния съвет, състоящ се от: Председателя на УС, заместник-председателя на УС, секретарите на УС и членове на УС, който подпомага Председателя на УС в извършване на оперативна дейност на сдружението между заседанията на УС.
2. В записа на член 2, ал.1 от Устава, приет на Общото събрание на 26.11.2005г.: “за осъществяване на дейност в обществена полза”, терминът “Дейност в обществена полза”  да се разбира, че тази дейност е  по смисъла на член 37, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
3. Общото събрание одобрява проекта за лого на сдружението, изготвен от художника Румен Статков и възлага на Председателя на УС да предприеме необходимите действия по регистрацията на логото като запазен знак /марка/.
4. Общото събрание одобрява проекта за електронна страница (УЕБ сайт) на сдружението и възлага на Председателя на УС да сключи всички необходими договори за стартирането на страницата в Интернет и последващото й обслужване и поддържане.
5. В съответствие със споразумението за осъществяването на съвместна дейност между Отечествения съюз (ОС) и Съюза за стопанска инициатива (ССИ), подписано на 1 март 2006 г., Общото събрание възлага на Управителния съвет да разработи програма на централно и регионално ниво за съвместно участие и разработване на проекти и програми по линия на международни организации, в това число и проекти по линия на предприсъединителните, структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по въпросите на:

 1. икономическата активност и предприемачеството;
 2. социалната защита и подпомагане;
 3. насърчаване на трудовата заетост;
 4. подобряване положението на групите в неравностойно положение;
 5. регионалното развитие;
 6. местното самоуправление и др.

3. Общото събрание взема решение за включване на младите хора в дейността на ОС чрез създаването на младежки форум, чиято дейност изцяло да е насочена към нуждите на младите хора, в това число:

 1. организиране на публични дебати и семинари;
 2. професионално и езиково обучение;
 3. участие в проекти по линия на различни международни организации, както и на Европейския съюз;
 4. участие в програми и инициативи свързани с развитието на гражданското общество;
 5. спортни събития и др.

В тази си дейност сдружението да работи в тясно сътрудничество с Младежкия форум към Съюза за стопанска инициатива, както и сдруги младежки организации. 

Подлагат се на гласуване. Приемат се- няма против и няма въздържали се.
Председателят произнесе заключителни думи и закри заседанието на Общото събрание на ОС.

 

 

Председател на УС: ...........................
/Симеон Симеонов/

Протоколист: ......................................
/Ева Димитрова/

 

  

 

 

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.