За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ
№ 00-043/ 14.06.2019

 

Дата: 14.06.2019 г.
Място: РАЗГРАД
Присъствуват: 37 члена на НС и Председателя на КС

         Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Отечествения съюз Г-н Симеон Симеонов.Предложен и утвърден единодушно бе следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

     I.    Информация за участието на ОС и ПП „СО“ в изборите за европейски парламент, произведени на 26.05.2019 г.

                                                          Докл.: Симеон Симеонов и Васил Точков

     II.    Одобряване Програмата за научен форум и съпътстващи мероприятия, посветени на 75 г. от 09.09.1944 г. и 100 г. от рождението на Пенчо Кубадински на 27 и 28 септември 2019 г. – Велико Търново

                                                          Докл. Хр.Глушков,Ст.Палазова,М.Кацарова

     III.    Информация за подготовката и насрочване на научен форум , посветен на 30 г. от 10.11.1989 г. и 90 г. от рождението на Гиньо Ганев

                                                          Докл. Евгени Кандиларов, Искра Баева

     IV.    Насрочване на годишно Общо събрание на Отечествения съюз

     V.    Разни:
            -    одобряване на направени разходи от областни координатори по издръжката на офиси и организирането на областни срещи – пътни,наеми и организационни разходи съгласно приложение;
            -    Други.

         След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

По точка І-ва:

    1.    Одобрява информацията на Председателите на ОС и ПП „СО“ за подписаните Споразумения за подкрепа и за честни избори с коалиция „ БСП за България“ и други политически партии и НПО;

    2.    2. Одобрява направените разходи от НС на ОС за отпечатването и разпространението в страната на нарочна агитационна листовка на ОС за европейските избори 2019 г.

По точка ІI-ра:

    1.    Одобрява доклада на областните координатори на ОС в Разград, Велико Търново, Русе, Варна, Шумен, Търговище, София -град и Хасково за извършените сондажи и направената подготовка за двудневния научен форум.

    2.    Одобрява научната Програма за конференцията, представена от проф.Христо Глушков и проф.Искра Баева.

    3.    Насрочва двудневния научен форум за 27 и 28 септември 2019 г. в хотел „Панорама“ – Велико Търново.

    4.    Утвърждава състав на организационен комитет с председател Симеон Симеонов – председател на ОС ,секретари: Станка Палазова и проф.Христо Глушков и членове: проф.Искра Баева, Вяра Косева,Мирослава Кацарова, Стефан Дамянов, Цанко Цанев, Нешо Нешев, Мариела Модева, Маргарита Минчева, Христо Георгиев, Живодар Душков, Елена Мачковска, Велислав Велев, Мая Господинова, Иван Стефанов , Цаню Камов заедно с план за действие по подготовката и провеждането на форума.

По точка ІII-та:

    1.    Одобрява план-сценария за организиране на научен форум във Велико Търново, посветен на 75 г. от акта на 09.09.1944 г. и 100 г. от рождението на дългогодишния председател на ОФ Пенчо Кубадински и възлага на проф.д-р Искра Баева и Станка Палазова – областен координатор, методическия мониторинг и организацията на проявата;

    2.    Одобрява план-сценария за организиране на научен форум във Велико Търново, посветен на 75 г. от акта на 09.09.1944 г. и 100 г. от рождението на дългогодишния председател на ОФ Пенчо Кубадински и възлага на проф.д-р Искра Баева и Станка Палазова – областен координатор, методическия мониторинг и организацията на проявата;

    3.    Одобрява план-сценария за организиране на научен форум във Велико Търново, посветен на 75 г. от акта на 09.09.1944 г. и 100 г. от рождението на дългогодишния председател на ОФ Пенчо Кубадински и възлага на проф.д-р Искра Баева и Станка Палазова – областен координатор, методическия мониторинг и организацията на проявата;

По точка ІV-та:

    1.    Националният /управителният/ съвет на сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 27.09.2019 г. в 10.00 ч. в гр. Велико Търново, в сградата на хотел „Панорама“ на адрес: ул.” Стефан Стамболов” №63, при следния дневен ред:

        1.    Приемане на отчет за дейността на Управителния /Националния/ съвет;
                        - анализ на Председателя на ОС за актуалната обществено-политическа обстановка в страната и вземане на решение за участие на ОС и ПП „СО“ в Местни избори 2019 г., насрочени за 27 октомври 2019 г. с указ на Президента.

        2.    Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет;

        3.    Приемане на отчет за изпълнение на бюджета и ГФО на ОС за 2017 и 2018 г.;

        4.    Утвърждаване на бюджета за 2019 г.;

        5.    Промени в Устава на ОС и приемане на средства за постигане на целите и задачите;

        6.    Освобождаване на досегашния състав на Националния съвет, Председател и Контролен съвет и ИЗБОР на нови състави на органите за управление на ОС – Национален съвет, Председател на ОС и Контролен съвет;

        7.    Разни.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 11,00ч. на същото място и при същия дневен ред.

    2.    Възлага на Председателя да обяви по електронен път на сайта на сдружението и да постави на мястото за обявления в сградата на бул. Витоша 18 поканата, съгласно изискванията на чл.15 ал.3 от Устава на Отечествения съюз, заедно с примерни задачи за общинските структури по подготовката на Общото събрание.

    3.    Определя Комисия по разработка на материалите,финансово осигуряване и организационна-техническата подготовка на Общото събрание в състав:
                        СИМЕОН СИМЕОНОВ – председател
                        ВАСИЛ ТОЧКОВ – секретар
                        ДЕНКО ДЕНКОВ – член
                        ЛИДИЯ БАНКОВА - член
                        ДАМЯН АТАНАСОВ – член
                        СТАНКА ПАЛАЗОВА – член
                        ЦАНЬО КАМОВ – член
                        ИЛКА ПЕТКОВА – член
                        ИВАН СТЕФАНОВ – член

По точка V-а:

    1.    Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи на общинските активи с Председателя на Отечествения съюз и участие в Местни избори 2019 г.съгласно приложение.

                      След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
                                  

                                   Председател:/-/ Симеон Симеонов       

                                   Протоколчик:/-/ Васил Точков           

 

 

      Copyright © 2006-2019 Отечествен съюз - България Всички права запазени.