За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ
№ 00-042/ 13.04.2019

 

Дата: 13.04.2019 г.
Място: СОФИЯ
Присъствуват: 49 членове на НС , Председателя и 7 членове на КС

         Заседанието се проведе съвместно с НС на ПП „Съюз за Отечеството“.
         Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Отечествения съюз Г-н Симеон Симеонов.
Предложен и утвърден единодушно бе следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

     1.    Анализ на обществено - политическата обстановка в страната в светлината на предстоящите избори за европейски парламент на 26.05.2019 г. ;
     -    приемане на Решение за участие на ОС и ПП „СО“ в европейските избори;

                                                          Докл.Симеон Симеонов

 

     2.    Подготовка за участие на ОС и ПП „Съюз за Отечеството“ в Местни избори 2019:     -    Кадрови подбор за политическо развитие на подходящи личности в местната и централната власт чрез ОС и ПП „СО“;
    -    Учредяване на общински структури и кадрова окомплектовка на ПП „Съюз за Отечеството“ по места;
    -    Кадрово освежаване и укрепване /възстановяване/ на общинските структури на Отечествения съюз;
    -    Снимка и оценка на действащите в общината структури на политически партии и НПО – потенциални партньори за коалиция;
    -    Идентифициране на възловите проблеми на общината и разработка на програма за решаването им;
    -    Разгръщане дейността на обществените съвети като форма за привличане на партньори и активни граждани, за натиск върху настоящата кметска и общинска власт и въвеждане в публично обръщение на нашите бъдещи кандидати за кметове и общински съветници;
    -    Непосредствено след европейските избори иницииране на активен диалог с местните ръководства на политически партии и граждански съюзи за формиране на широка, лявоцентристка и патриотична общинска коалиция за местните избори и издигане на единна кандидатура за кмет и листа за общински съветници;
    -    Реализация на нашите кадри /предложения за кметове и общински съветници / чрез създаването на политическа коалиция с участието на ПП „СО“, инициативни комитети ,самостоятелни партийни листи за съветници или чрез гражданската квота на други, близки нам партийни листи;
    -    Организиране на областни и общински срещи с активите на Отечествения съюз и ПП „Съюз за Отечеството“ за местни избори.

                                                        Докл.Симеон Симеонов, Васил Точков

     3.    Програма за отбелязване през 2019 г.на 75-та годишнина от 09.09.1944 г. и на 30-годишнината от промените на 10.11.1989 г. и последствията за България днес. /вътре тематично интегрирани съответно: 100 г. от рождението на Пенчо Кубадински и 90 г. от рождението на Гиньо Ганев - двамата последни лидери в две епохи/

     4.    Разни:
    -    Приемане на ГФО на сдружение „Отечествен съюз“;
    -    Приемане на ГФО на „Нона –НПЦ“ ЕООД – Добрич;
    -    Други.

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

По точка І-ва:

    1.    В предстоящите избори за европейски парламент на 26.05.2019 г. Сдружение „Отечествен съюз“ и неговата партийна еманация ПП „Съюз за Отечеството“ да не се регистрират самостоятелно или в коалиция за участие.

    2.    Сдружение „Отечествен съюз“ и ПП „Съюз за Отечеството“ да подкрепят на предстоящите избори за европейски парламент на 26.05.2019 г. Платформата на БСП под надслов „Визия за Европа “ и кандидат-депутатската листа на коалиция „ БСП за България “.

    3.    Възлага на Председателите на „ОС“ и ПП „СО“ да връчат до знание настоящето Решение на ръководството на БСП и коалиция „ БСП за България“ и сключат надлежно споразумение за подкрепа на предстоящите европейски избори.

    4.    Утвърждава национален предизборен щаб в състав:
СИМЕОН СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ; ВАСИЛ ТОЧКОВ – СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ: ИЛКА ПЕТКОВА, ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА, ДАМЯН АТАНАСОВ, ДЕНКО ДЕНКОВ, МИГЛЕНА КИТАНОВА, ЦАНЮ КАМОВ, ИВАН СТЕФАНОВ, ВЕЛИСЛАВ ВЕЛЕВ, който да осъществява координацията на дейността на структурите и дейците на ОС в духа на решенията на НС от 13.04.2019 г.

    5.    Утвърждава план-сметка, проект на агитационни материали и график на областните съвещания.

По точка ІI-ра:

    1.    Приема доклада на Председателя за актуалната политическата обстановка и задачите на ОС и приема за сведение информацията на областните координатори за обстановката по места.

    2.    Възлага на Председателите на „ОС“ и ПП „ СО“ да разработят програмните документи и матрицата на мероприятията на ОС и ПП“ СО“ в рамките на национална програма / като отчетат инициативите на коалиционните партньори / за Местни избори 2019.
                                                        Срок:15 септември 2019 г.

    3.    Възлага чрез областните координатори, общинските ръководства да ускорят по места процеса на кадрови подбор, укрепване, възстановяване и учредяване структурите на ПП „СО“ и на ОС.
                                                        Срок:15 юни 2019 г.

    4.    Възлага на областните координатори да организират по съгласуван график с НС срещи на Председателя по области с общинските активи на ОС и ПП „СО“.
                                                        Срок:15 юли 2019 г.

    5.    Одобрява отпускането на финансови средства и материални ценности на областните координатори за инициативи по места съгласно приложен списък.

По точка ІII-та:

    1.    Одобрява план-сценария за организиране на научен форум във Велико Търново, посветен на 75 г. от акта на 09.09.1944 г. и 100 г. от рождението на дългогодишния председател на ОФ Пенчо Кубадински и възлага на проф.д-р Искра Баева и Станка Палазова – областен координатор, методическия мониторинг и организацията на проявата;

    2.    Одобрява предложението за организиране на научен форум, посветен на 30 г. от акта на 10.11.1989 г. и 90 г. от рождението на дългогодишния председател на ОС Гиньо Ганев и възлага на доц.д-р Евгени Кандиларов, съвместно с проф.д-р Искра Баева, проф.д-р Евгения Калинова и доц. Димитър Вечев да разработят план-сценарий.
                                                        Срок:30 юни 2019 г.

    3.    Дава съгласие да се подкрепи организационно и финансово по преценка на Председателя предложеният от Дейзи Стоянова проект за изработка и излъчване по БНТ на документален филм – посветен на живота и делото на Гиньо Ганев.

По точка ІV-та:

    1.    Одобрява ГФО за 2018 г. на сдружение „Отечествен съюз“ и възлага на Председателя да го обнародва чрез обявяване в Агенцията по вписванията.

    2.    Одобрява в качеството си на принципал ГФО на фирма „НОНА - НПЦ“ ЕООД – Добрич за 2018 г.,освобождава управителя Марина Нейчева от отговорност и възлага на управителя обнародване на отчета чрез Агенцията по вписванията.

                      След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
                                  

                                   Председател:/-/Симеон Симеонов       

                                   Протоколчик:/-/ Иван Стефанов           

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.