За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ
№ 00-041/ 20.10.2018

 

Дата: 20.10.2018 г.
Място: СОФИЯ
Присъствуват: 57 члена на НС  , Председателя  на КС и членовете на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз Г-н Симеон Симеонов.Предложен и утвърден единодушно бе следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

     1.    Избор на зам.председатели и секретари на НС по направления и утвърждаване състава на Председателството на НС на ОС.

                                                          Докл.Симеон Симеонов

 

     ІІ.    Определяне размера на членския внос.
                                                           Докл.Симеон Симеонов

     1.   Разни

      След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

По точка І-ва:

     1.    Избира за Зам.председатели ня НС на ОС както следва:
Лидия Кирилова Банкова -Найденова с ресор:връзки и взаимодействие с органите на местната власт и местното самоуправление,общински стратегии,програми и проекти,участие в местни избори и референдуми, връзка с БПЦ и други религиозни общности, финансово осигуряване на дейността;
Илка Иванова Петкова с ресор:връзки и взаимодействие с народното представителство и органите на държавната власт на регионално ниво,национални и регионални граждански,
патриотични и социални инициативи,проекти и прояви,участие в национални избори и референдуми, финансово осигуряване на дейността;
Васил Иванов Точков с ресор:партийно-политическа дейност на ОС и ПП „Съюз за Отечеството“, връзки и взаимодействие с политически партии, бизнес-структури и  профсъюзите,икономически и социални програми и проекти,стопанска дейност , финасово и правно осигуряване на дейността.
     2.    Избира за секретари на НС на ОС както следва:
Миглена Китанова Иванова с ресор: духовни дейности, връзки със структури и дейците на интелектуалната дейност, медийни стратегии и връзки с медиите,поддръжка на електронен сайт и други електронни издания;
Иван Петров Стефанов  с ресор:организационна дейност, връзка със структурите,техническо осигуряване ,деловодство и архив,човешки ресурси и кадрово осигуряване,офис мениджмънт;
Дамян Младенов Атанасов с ресор:коалиционна политика и дейност,връзки с гражданските организации и съюзи,политически стратегии и програмни патриотични инициативи ;
Златина Георгиева Георгиева с ресор:пи ар стратегии,международна дейност,европейска интеграция и проекти, финансово осигуряване на дейността.
     3.     Утвърждава, по предложение на Председателя,  Председателство на НС на ОС в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 1. СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ-председател - София
 2. ВАСИЛ ИВАНОВ ТОЧКОВ – зам.председател на НС – Любимец
 3. ИЛКА ИВАНОВА ПЕТКОВА – зам.председател на НС – Ст.Загора
 4. ЛИДИЯ КИРИЛОВА БАНКОВА-зам.-председател на НС – Драгоман
 5. ДАМЯН МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ-секретар на НС - София
 6. ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-секретар на НС - София
 7. МИГЛЕНА КИТАНОВА ИВАНОВА –секретар на НС – София
 8. ИВАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ-секретар на НС- София
 9. АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ –член-София
 10. ИСКРА ВАСИЛЕВА БАЕВА – член - София
 11. СПИРДОН СТОЯНОВ СПИРДОНОВ –член - София
 12. ПЕТЪР АТАНАСОВ ЯНКОВ –член - Перник
 13. ДЕНКО ИВАНОВ ДЕНКОВ – председател КС – Казанлък
 14. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАРИНОВ - член – СОФИЯ
 15. МАРИЕЛА ТОДОРОВА МОДЕВА – член - СОФИЯ

По точка II-та:
              1.  Определя членски внос в размер на 1 /един/ лев месечно.
              2.  Определя номинална стойност на членска карта от новия образец заедно с платен едногодишен членски внос в размер на 10/десет/ лева,които да се отчетат пред НС в срок до 31.12.2018 г.

По точка III-та
  Във връзка с подадено заявление от Партия на българските комунисти /ПБК/ от 29.09.2018 г. до Председателя на ОС, Националният съвет на основание чл.7 т.3, във връзка с чл.19 ал.4 от Устава на ОС

Реши:

    1.    Приема за колективен член на ОС юридическото лице ПБК;
    2.    Определя като условие за членството признаването и спазването на Устава,Платформата,Програмата и другите вътрешни нормативни документи и решения , приети от Общото събрание /конгреса/, НС и Председателя на ОС.

 
                      След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
                                  

                                   Председател:/-/Симеон Симеонов       

                                   Протоколчик:/-/ Васил Точков           

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.