За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ
№ 00-040/ 30.03.2018

 

Дата:30.03.2018 г.
Място: СОФИЯ
Присъствуват: 47 члена на НС, Председателя на КС и членове на КС.

             Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Отечествения съюз Г-н Симеон Симеонов.Предложен и утвърден единодушно бе следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

         1.    Представяне на литературния проект :„ Преглед на поетичното творчество в Отечествения фронт – съюз“ , посветен на 75 г. от създаването на ОФ/ОС:
            - Приветствие на Председателя на СБП и на Председателя на ОС и представяне на конкурсната комисия;
            - Представяне на авторите и авторско четене на стихове;
            - Награждаване на лауреатите и участниците;
            - Творчески обяд – дискусия и учредяване на литературен клуб.
                                             Докл.Васил Точков, Миглена Китанова

         2.    Отчет за отбелязването в София и по области на 75-та годишнина от създаването на ОФ/ОС и 70-та годишнина от подписването на Парижкия мирен договор от правителството на ОФ:
            - Тържествени събрания и награждавания на дейци и ветерани;
            - Научна теоретична конференция и подготовка за издаване на сборник с докладите и материалите от конференцията;
            - Награждаване на лауреатите и участниците;
            - Литературен преглед и издаване на Алманах на поезията в ОФ/ОС.
                                             Докл.Симеон Симеонов, Искра Баева, Васил Точков, Миглена Китанова

         3.    Насрочване на Отчетно-изборно Общо събрание /конгрес/ на Отечествения съюз:
            - Решение за провеждане на пълен цикъл на отчети и избори на нови ръководства в структурите на Отечествения съюз и утвърждаване на Инструкция със задачите и сроковете за провеждането на отчетно-изборната кампания;
            - Представяне на програмно-организационната рамка на гражданския политически проект на ОС „ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ и разгръщане на дискусия за неговия идеен, партийно-организационен и кадрови облик – съвместно с ПП „Съюз за Отечеството“;
            - Утвърждаване на поименния състав на работни комисии по подготовката на документите и материалите за Конгреса по въпросите на Устава и другите вътрешно-организационни документи, Платформата и Програмата за работа на ОС през следващия мандат, за правилата и механизма за подбор,издигане и избор на Председател на ОС, зам.председатели ,секретари и членове на Националния и Контролния съвети и т.н.
                                             Докл.Симеон Симеонов, Васил Точков

         4.    Разни
            След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

 

Р Е Ш Е Н И Я :

 

По точка І-ва:

         1.   Утвърждава поименния списък и произведенията на авторите,допуснати до заключителния етап на конкурса /в приложение/.
         2.   Отличава всички участници в заключителното литературно четене с нарочна почетна грамота.
         3.   Утвърждава решението на Конкурсната комисия за връчване на 3 поименни поощрителни награди в размер на 100 /сто/ лева всяка на следните автори: ИВАН АЯРОВ /Стара Загора/, МАРИЕЛА МОДЕВА /София/ и ТЕНКО ТЕНЕВ /Ямбол/.
         4.   Учредява литературен клуб към НС на Отечествения съюз с членове-учредители всички допуснати поети до заключителния етап на конкурса „Преглед на поезията в ОФ/ОС“, посветен на 75 –годишнината от създаването на ОФ / в приложение поименен списък/ и избира ръководство на клуба в състав: Трифон Митев /Стара Загора/ - председател, Цанко Цанев /Шумен/ - зам.председател и Миглена Китанова /София/ - секретар.

По точка ІI-ра:

         1.   Одобрява отчета на Председателя за проведените национални и регионални чествания на 75-та годишнина на ОФ/ОС , утвърждава списъка на отличените с поименни награди ветерани и дейци и възлага актуализиране и обнародване на вечната Почетна книга.
         2.   Възлага на Председателя издаването на сборника с доклади и материали под редакцията на проф.д-р Искра Баева от научната конференция,посветена на 70-та годишнина от подписването на Парижкия мирен договор от правителството на ОФ.
         3.   Възлага на конкурсната комисия /съвместно със СБП/ да представи проект на Алманах на поетичното творчество в ОФ/ОС, посветен на 75-та годишнина от създаването на ОФ/ОС, отразяващ всички периоди и етапи в историческото развитие от годините на антифашистката съпротива и борба до наши дни и осигуряване на негово луксозно издание.

По точка IIІ-та:

         1.   Насрочва отчетно –изборно събрание /конгрес/ на Отечествения съюз на 19.10.2018 г.от 11.00 ч. в град София,бул.“Витоша“№18 ет.4 при следния Дневен ред:
             - отчет за дейността на НС и Председателя;
             - отчет за дейността на КС;
             - отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година;
             - промени в Устава на ОС;
             - избор на нов Национален съвет,нов Контролен съвет и Председател;
             - приемане на Програма за работа 2019 – 2022 г.;
             - приемане на бюджет за 2018 г.;
             - разни.
         2.   Определя състава на Комисиите по подготовка на конгреса в състав както следва:
             Комисия по разработка на Програмата, Платформата и Резолюцията
             Васил Точков – председател и членове: Дамян Атанасов, Златина Георгиева, Миглена Китанова, Александър Симов, Асен Богданов, Димитър Вечев, Евгени Кандиларов, Илия Илиев, Искра Баева, Станка Палазова, Цанко Цанев;
             Комисия по промени на Устава и други вътрешно-организационни документи
             Илка Петкова – председател и членове: Цаню Камов, Денко Денков,Бойко Кечев,Паруш Караиванов,Цветанка Абаджиева,Тодор Марков,Стефка Мерджанкова,Румяна Господинова,Нешо Нешев,Славка Илиева,Петко Хасанов;
             Комисия по подготовка на изборните листи и провеждане на изборите за Национален съвет, Контролен съвет и Председател на Отечествения съюз
             Лидия Банкова – председател и членове:Петър Янков, Иван Стефанов,Марина Нейчева, Мира Дочева,Данка Найденова,Виолетка Ценева,Пламен Зарков, Петър Новаков,Милен Димитров, Вяра Косева.
         3.   Определя норма на представителство по 2 души от община /район/ включително председателя,който е делегат по право, каквито делегати по право са и областните координатори и членовете на НС и КС и утвърждава Инструкция със задачите и сроковете за провеждане на отчетно-изборната кампания в ОС.
         4.   Отчетно-изборните събрания на местните клубове и общинските /районните/ организации следва да се проведат до 05 октомври 2018 г. съгласно Инструкцията като излъчат делегатите и направят предложения за избор на нови членове на НС, на КС и Председател на ОС, а в периода 05.09.- 15.10.2018 г. следва да се проведат областните съвещания за утвърждаване на областните координатори и съгласуване позицията на регионите за конгреса.
         5.   Одобрява разгръщането на втория етап на гражданския политически проект за консолидация на левоцентристките и патриотични сили „Нов отечествен фронт“ и утвърждава за дискусия в организацията Програмната декларация на гражданско движение Отечествен съюз и на ПП „Съюз за Отечеството“ като платформа за бъдещо участие в избори на местно, национално и европейско равнище.

По точка ІV-та:

         1.   Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи на общинските активи с Председателя на Отечествения съюз съгласно приложение .
         2.   Одобрява в качеството си на принципал годишния финансов отчет на "НОНА- ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ" ЕООД.
         3.   Освобождава Управителя Марина Иванова Нейчева EГН 5605248032 от отговорност.
         4.   С печалбата за 2017 г. да се покрие загуба от минали години.
         5.   Възлага на управителя Марина Иванова Нейчева да обяви приетия финансов отчет в Търговски регистър към Агенцията по вписвания, НАП, НСИ и др. Институции съгласно българското законодателство.
         6.   Дава съгласие да се командирова в Русия – Москва за времето от 16 до 20 май 2018 г. председателя Симеон Симеонов за установяване на връзки и подписване на Споразумение с ОНФ /Общоруски народен фронт/.
               След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

                  Председател: /-/ Симеон Симеонов
                  Протоколчик: /-/Иван Стефанов

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.