За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ
№ 00-39/ 15.07.2017

 

Дата:15.07.2017 г.
Място: СОФИЯ
Присъствуват: 42 члена на НС ,Председателя и 5 члена на КС,областни координатори и ръководни дейци на партньорски съюзи и сдружения.

             Заседанието бе открито и ръководено от зам.председателя на НС на Отечествения съюз г-н Васил Точков.Предложен и утвърден единодушно бе следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

         1.   Пренасрочване на Отчетно Общо събрание на Отечествения съюз.
                                             Докл.Симеон Симеонов
         2.   Приемане на Възвание до българския народ по повод предстоящата 75-годишнина от създаването на ОФ/ОС.
         3.   Разни.

 

Р Е Ш Е Н И Я :

 

По точка І-ва:

         1.   Пренасрочва годишното отчетно събрание на Отечествения съюз на 29.09.2017 г. от 11.00 ч. в град София, ЦВК ,бул.“Цар Освободител“№7 ,зала „Тържествена“ /ет.2/ при следния дневен ред:
            -   Отчет на Председателя и НС за дейността в светлината на актуалната обществено-политическа обстановка в страната след предсрочните парламентарни избори; Докл.Председателя на ОС
            -   Отчет на КС; Докл.Председателя на КС на ОС
            -   Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. и утвърждаване на бюджет за 2017 г.; Докл.Председателя на ОС
            -   Ограничени промени в състава на НС и КС; Докл.Председателя на ОС
            -   Приемане на тържествена декларация Обръщение към българския народ по случай 75 г. от създаването на ОФ/ОС; Докл. Председателя на ОС;
            -   Разни.
         2.   Възлага на Председателя да извърши необходимите действия по обявата и организирането на Общото събрание.

По точка ІI-ра:

         1.   Одобрява Възвание до българския народ по случай 75-то годишнина на ОФ/ОС и възлага на Председателя да я представи пред тържедственото Общо събрание на ОС.

               След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:/-/ Симеон Симеонов                                             Протоколчик:/-/Васил Точков

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.