За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-37/ 08.10.2016 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 08.10.2016 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 40 члена на НС ,Председателя и 5 члена на КС,областни координатори и ръководни дейци на политически партии и граждански сдружения . В пленума взе участие Илияна Йотова – независим кандидат за вицепрезидент в двойка с ген.Румен Радев и ген.Стефан Стефанов – кандидат за кмет на район „Младост“ – София за частичните кметски избори.

 

  Заседанието бе открито и ръководено от зам.председателя на НС на Отечествения съюз г-н Васил Точков.Предложен и утвърден единодушно бе следния

 

  Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 

1. Анализ на обществено - политическата обстановка в

 страната в светлината на предстоящите избори за президент и

 вицепрезидент и на националния референдум на 06.11.2016 г. ;

- изслушване платформата на двойката ген.Румен

Радев/Илияна Йотова

- приемане на Решение за участие на ОС в изборите и

подкрепа на кандидат-президентска двойка;

- приемане на становище за националния референдум.

  Докл.Симеон Симеонов

 

2. Решение за отбелязване през 2017 г.на 75-та годишнина от

Създаването на ОФ/ОС и 70-годишнината от подписването на Парижкия мирен договор от България.

  Докл.Симеон Симеонов, Искра Баева,

  Димитър Вечев, Евгени Кандиларов

 

3. Разни.

 

  Р Е Ш Е Н И Я :

 

По точка І-ва:

  1.На предстоящите президентски избори 2016 г. Отечественият съюз дава подкрепата си за независимите кандидатите РУМЕН РАДЕВ /ИЛИЯНА ЙОТОВА.

  2.Приема ОБРЪЩЕНИЕ до българските граждани за активно участие в предстоящите избори и гласуване в подкрепа на нашите избраници за президент и вицепрезидент на Република България,което да се обнародва ,отпечати и разпространи.

  3.Възлага на дейците и симпатизантите на ОС и призоваваме нашите партньори да се включат активно по места в гражданските комитети за подкрепа и в агитационно-пропагандната работа за избирането на двойката РАДЕВ/ЙОТОВА.

  4.За предстоящия референдум НС на ОС предоставя на своите членове и симпатизанти правото да преценят по съвест участието си и гласуването в него.

 

 

По точка ІІ-ра:

1. НС на ОС взема решение за тържественото отбелязване през 2017 година в блок на кръглите годишнини : 75 г. от създаването на ОФ-ОС, 70 г. от подписването на Парижкия мирен договор и 70 г. от обявяването на България за народна република.

2. Възлага на Председателя на ОС СИМЕОН СИМЕОНОВ да установи контакти с ръководствата на БСП и други политически партии и граждански сдружения и съюзи – наследници на историческите участници в ОФ и съвременни партньори на Отечествения съюз, за съвместно отбелязване на събитията.

3. Възлага на Председателяна ОС да предложи състав на Национален инициативен комитет за честванията,който съвместно с НС на ОС да разработи и утвърди национална програма.

4. Възлага на областните и общинските структури и дейци да внесат в НС предложения,идеи и препоръки по темата.

По точка ІІІ-а

 

1. Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи с общинските активи на Отечествения съюз съгласно приложение.

 

  След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 


Симеон Симеонов
Председател

Васил Точков
Протоколчик

 

 

Приложение:

 

ОБРЪЩЕНИЕ

В ИМЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО ДА ПОДКРЕПИМ КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТСКАТА ДВОЙКА РУМЕН РАДЕВ И ИЛИЯНА ЙОТОВА

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.