За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-36/ 24.03.2016 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 24.03.2016 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 42 члена на НС и КС, Председателя на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният

 

 

ДНЕВЕН РЕД:


        

I. Анализ на обществено-политическата обстановка в страната в светлината на проведените местни избори през 2015 г.и предстоящите президентски избори през 2016 година и необходимостта от нов граждански политически проект на Отечествения съюз.
                                                         Докл.Симеон Симеонов

 

ІІ. Решение за провеждане на отчетно-изборна кампания в местните и общински структури на ОС и утвърждаване на примерни организационни срокове и отчетни форми.
                                                         Докл.: Васил Точков, Миглена Иванова

 

III. Насрочване на отчетно-изборно Общо събрание  на ОС.
                                                         Докл.Симеон Симеонов
IV. Разни


След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я:

 

По точка І-ва:


           1.Одобрява информацията на Председателя за актуалната обществено-политическа и социално –икономическа обстановка в страната и за действията на правителството и управляващото мнозинство в парламента и дава отрицателна оценка за тяхната работа.

            2.Препоръча на областните,общинските и местните структури и дейци да изработят и следват активна позиция в националните и регионални действия и прояви при критиката на правителството и на местната власт и участват активно в кампанията по предстоящите избори.

            3.Одобрява информацията и дава незадоволителна оценка на досегашното изпълнение на решението на Конгреса на ОС за възстановяване /учредяване/ на ПП „Съюз за Отечеството“ като партийна еманация на Отечествения съюз и препоръча активизиране на усилията до провеждането на учредително събрание.

            4.Отечественият съюз да участвува активно в изборите за президент и вицепрезидент през есента на 2016 г., воден от гражданските си патриотични позиции и в името на защитата на националните интереси на България като разработи Платформата на нов граждански коалиционен политически проект и подкрепи надпартийна кандидат-президентска двойка, които да бъде утвърдени на предстоящето Общо събрание на ОС.

           5.Дава мандат на Председателя да подпише /актуализира/ по т.4 Споразумения за взаимодействие и сътрудничество с патриотични съюзи и организации за президентските избори 2016,които да гарантират на ОС коалиционната равнопоставеност,интересите и континюитет на предходни ангажименти на партньорите.

           6.Дава мандат на Председателя да води преговори за издигане на кандидатури по т.4 съгласно приети критерии.

По точка II-та:


            1.Обявява пълен цикъл на отчетно-изборна кампания в местните,общинските и областните организации в периода до Общото събрание  на ОС.

           2. Утвърждава указания /писмо/ на НС и Председателя за примерен дневен ред, срокове , уставни документи и примерни отчетни форми за предстоящите събрания по общини съгласно Инструкцията за организационната,финансовата и деловодната дейност и архив в системата на Отечествения съюз.

             3.Възлага на областните координатори и общинските председатели да представят предложения в НС за срещи по места с участието на Председателя на ОС като препоръча да се обърне специално внимание на състоянието и обновяването на кадровия актив.

                                                                         
По точка III-та:

  

1. Насрочва отчетно събрание  на Отечествения съюз на 14.05.2016 г.от 11.00 ч.  в град София,бул.“Витоша“№31-33 ет.6, НЛРС при следния   

Дневен ред:

         - доклад на Председателя за актуалната обществено-политическа обстановка в страната,задачите на ОС и утвърждаване на нов граждански политически проект на Отечествения съюз;
         - отчет за дейността на НС и Председателя;
         - отчет за дейността на КС;
         - отчет за изпълнение на бюджета за 2015 година;
         - приемане на бюджет за 2016 г.;
         - разни.

2. Определя Комисия по подготовка на Общото събрание в състав:

Симеон Симеонов – председател
Денко Денков                   Дамян Атанасов                    Иван Стефанов
Лидия Банкова                 Златина Георгиева                Васил Точков
Виолета Ценева                Илка Петкова                         Велислав Велев

             3.Определя норма на представителство 1 човек от община включително председателя, а делегати допълнително по право са областните координатори и членовете на НС и КС.

             4.Отчетно-изборните събрания на местните клубове и общинските организации следва да се проведат до 09.05. 2016 г. по отделна Инструкция като излъчат делегатите.

По точка IV-та

  1. Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи на общинските активи с Председателя на Отечествения съюз съгласно приложение .

  2. Одобрява  в качеството си на принципал годишния финансов отчет на "НОНА- ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ" ЕООД и освобождава Управителя Марина Иванова Нейчева EГН 5605248032 от отговорност. С печалбата за 2015г. да се покрие загуба от минали години. Възлага на управителя  Марина Иванова Нейчева да обяви приетия финансов отчет в Търговски регистър към Агенцията по вписвания,  НАП, НСИ и др. Институции съгласно българското законодателство.
  1. Дава съгласие да се командирова в Русия – Москва и Казан   председателя Симеон Симеонов и делегация на НС на ОС  за преглед и актуализация  на Споразумението с ОНФ /Общоруски народен фронт/.


                      След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.


Симеон Симеонов
Председател

Иван Стефанов
Протоколчик

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.