За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-35/ 13.08.2015 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 13.08.2015 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 46 члена на НС и КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният

 

 

ДНЕВЕН РЕД:


 • Анализ на обществено-политическата обстановка в навечерието на Местни избори 2015 ,състояние и перспективи пред лявоцентристкото  политическо пространство и мястото на ОС в тези процеси.Преглед на работата по области за местните избори.

                                                      Докл.Симеон Симеонов

 • Състояние на обществените съвети  и Клубовете за гражданско разбирателство като форма за формиране на широки,  патриотични общински коалиции  , за подбор,издигане и развитие на кадри за предстоящите Местни избори 2015;

                                                        Докл.Илка Петкова
                                                                 Иван Стефанов

 • информация за развитието на гражданския проект „обществено-политически  кръг „Отечество“;

                                                        Докл.Гиньо Ганев
                                                                 Виолетка Ценева

 • информация за дейността по учредяването на политическа партия „Съюз за отечеството“ като партийна еманация на ОС за избори;

                                                         Докл.Дамян Атанасов 
                                                                   Васил Точков

 • Преглед и актуализация на подписаните Споразумения за взаимодействие и съвместна дейност с политически партии и граждански сдружения и набелязване на нови партньори;

                                                        Докл.Симеон Симеонов
                                                                           Дамян Атанасов

 • План-програма за организационното и финансово осигуряване на дейността на Отечествения съюз за мандата 2015-2018 г.г.
 • Концепция за партньорство с бизнеса;
 • Разработка и реализация на проекти по европейски и национални програми - концепция;
 • Стопанска дейност;
 • Други източници на финансиране – чл.внос,дарения,целеви кампании и т.н.

                                          Докл. Васил Точков – ръководител работна група с членове:Илка Петкова,Лидия Банкова, Златина Георгиева, Миглена Иванова,Денко Денков,Петър Янков,Марина Нейчева.

 • Осигуряване на материална база /офиси/ за областните и общински структури – състояние и възможности за решение

                                         Докл.Илка Петкова,Васил Точков

 • Приемане на PR и медийна стратегия:
 • Обновяване сайта на ОС – захранване с материали,дискусионен форум и т.н.;
 • Присъствие на ОС и ръководни дейци във Фейсбук и Туитър – концепция;
 • Възстановяване на вестник „Отечествен фронт“ като издание на Отечествения съюз ?! – анализ на проект;
 • Медийно осигуряване на текущата дейност;

                       Докл.Дамян Атанасов,Васил Точков,Александър Симов,Миглена Иванова

 • Международна дейност на ОС:
 • Установяване конткти и работа сред българските общности в чужбина – концепция и механизми;

                        Докл.Златина Георгиева

 • Възстановяване посещенията на делегации на ОС в ЕС  ;

                         Докл.Златина Георгиева

 • Развитие на контактите и взаимоотношенията с ОНФ;

                         Докл.Симеон Симеонов

 • Установяване на нови международни партньорства чрез посолства в София и други канали.

                            Докл.Симеон Симеонов, Златина Георгиева

 • Насрочване на годишно общо събрание на Отечествения съюз

                                           Докл.Симеон Симеонов .

 • Разни

 

                   След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

                                             Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

По точка І-ва:

 • Одобрява анализа на Председателя за актуалната обстановка и задачите на ОС  и възлага на Лидия Банкова- Найденова – зам.председател на НС и работната група разработката и представяне на проект за цялостно решение от Общото събрание за 2015 г.за участието на ОС в Местни избори 2015.

По точка II-та:

 • Не одобрява предложената програма и възлага на Васил Точков и Илка Петкова– зам.председатели на НС и работната група да представят цялостен проект за организационнно и финансово осигуряване на дейността на ОС пред годишното общо събрание за 2015 г.

              
По точка III-та
       
               1.Не одобрява предложената концепция и възлага на Дамян Атанасов  и Миглена Иванова– секретари на НС и работната група да представят цялостен проект за медийна стратегия и политика на ОС пред годишното общо събрание за 2015 година.
По точка IV-та
               1. Не одобрява предложената програма за развитие на международните контакти и сътрудничество и възлага на Златина Георгиева – секретар на НС нейното внасяне след доработка за обсъждане на общото събрание на ОС за 2015 г..
По точка V-та:
                1.Насрочва годишно отчетно общо събрание на сдружение „Отечествен съюз“ за 2015 г.на 26.09.2015 г. от 11.00 ч. в седалището на ОС: София,бул.“Витоша“ №18 при следния дневен ред:
          1.Отчет за дейността на НС и Председателя за 2014 г.:
            - анализ на обществено-политическата обстановка и задачите на ОС, приемане на решение за Местни избори 2015;
                                                     Докл.СИМЕОН СИМЕОНОВ
            - утвърждаване на програма за организационното,финансовото и медийното осигуряване на дейността и международното сътрудничество.
                                                     Докл.ВАСИЛ ТОЧКОВ И РАБОТНИ ГРУПИ
           2.Отчет на КС за 2014 г.
                                                      Докл.ДЕНКО ДЕНКОВ
           3.Отчет за изпълнението на бюджета за 2014 г.
                                                      Докл.СИМЕОН СИМЕОНОВ
           4.Приемане на бюджет на ОС за 2015 г.
                                                       Докл.ИЛКА ПЕТКОВА И ВАСИЛ ТОЧКОВ
           5.Ограничени промени в състава на НС.
                                                        Докл.СИМЕОН СИМЕОНОВ
           6.Разни.

                 Възлага на Председателя да предприеме необходимите уставни и законови действия за организирането и провеждането на Общото събрание.
        


                      След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.


Симеон Симеонов
Председател

Иван Стефанов
Протоколчик

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

 

 Приложение №1 – План-график за подготовката и участието на Отечествения съюз в местните избори

Приложение №2 – Анкетна Карта – Методика за анализ на обстановката и изработка на модел и формула за участие на ОС в изборите по общини

Приложение №3 – Инструкция за за организационната работа, воденето и съхранението на първичната документация на ОС

Приложение №4 – План на мероприятията на Отечествения съюз за отбелязване на 70–годишнината от края на Втората световна война през 2015 година

 

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.