За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-34/ 07.02.2015 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 07.02.2015 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 41 члена на НС, Председателя на КС и членове на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният

 

 

ДНЕВЕН РЕД:


 • Анализ на обществено-политическата обстановка и състоянието и перспективите пред лявоцентристкото  политическо пространство и мястото на ОС в тези процеси.

                                                      Докл.Симеон Симеонов

 • Приемане на стратегия за подготовката и участието на ОС в Местни избори 2015 г.:
 • методика за анализ на обстановката /анкетна карта/ и изработване на конкретен модел и формула за участие на ОС в изборите по общини /утвърждаване на план-график/;

                                                       Докл. Лидия Банкова – ръководител на работна група с членове:Васил Точков,Илка Петкова,Денко Денков,Панайот Бончев и Петър Янков;

 • преглед на изграждането и дейността на Местните обществени съвети  и Клубовете за гражданско разбирателство като форма за създаването на широки,  патриотични общински коалиции  , за подбор,издигане и развитие на кадри за предстоящите Местни избори 2015;

                                                        Докл.Илка Петкова
                                                                 Иван Стефанов

 • информация за развитието на гражданския проект: „обществено-политически  кръг „Отечество“;

                                                        Докл.Гиньо Ганев
                                                                 Виолетка Ценева

 • информация за дейността по учредяването на политическа партия „Съюз за отечеството“ като партийна еманация на ОС за участие в избори;

                                                         Докл.Дамян Атанасов 
                                                                  Златина Георгиева

 • информация за предстоящи граждански,патриотични и социални инициативи на ОС като: учредяване на Обществена академия за наука ,образование,култура и масова просвета; иницииране издигането в София на „Мемориал на националното помирение“ и отдаване на почит към всички жертви на продължаващата повече от 90 години „гражданска война“ в България; организиране на публични прояви в знак на протест срещу безобразното и безразборно отношение към паметниците на историята в София и други места; активно противопоставяне срещу разширението на дейността на НАТО и присъствието на американски военни бази в България и т.н.;

                                                           Докл.Симеон Симеонов
                                                                      Миглена Иванова

 • Преглед и актуализация на подписаните Споразумения за взаимодействие и съвместна дейност с политически партии и граждански сдружения и набелязване на нови партньори;

                                                        Докл.Симеон Симеонов
                                                                           Дамян Атанасов

 • План-програма за организационното и финансово осигуряване на дейността на Отечествения съюз за мандата 2015-2018 г.г.
 • Утвърждаване на Инструкция за организационната работа,създаването и съхранението на първичната документация на ОС.

                                                       Докл.Миглена Иванова
                                                                  Цаню Камов

 • Приемане на PR и медийна стратегия,международна дейност.

                                                   Докл.Златина Георгиева,Дамян Атанасов,
                                                                Александър Симов

 • Приемане на програма за отбелязването на 70-та годишнина от края на Втората световна война и научно-изследователската и издателската дейност на НС на ОС през 2015 година.

                                          Докл.  Евгени Кандиларов ,Искра Баева
                                                             Димитър Вечев

 • .Разни

 

                   След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

                                             Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

По точка І-ва:

 • Одобрява анализа на Председателя за актуалната обстановка и задачите на ОС.

По точка II-та:

 • Взема решение за активно участие на ОС в Местни избори 2015 чрез развитие на гражданските инициативи на  ОС,популяризация на обществено-политическия кръг   „Отечество“ и учредяване /възстановяване/ на ПП „Съюз за отечеството“.
 • Одобрява план-график за подготовката и участието на Отечествения съюз в местните избори /в приложение №1 – план-график/.
 • Одобрява методика за анализ на обстановката и изработка на модел и формула за участие на ОС в изборите по общини /в приложение №2 – анкетна карта/

По точка III-та
       
               1.Одобрява Инструкция за за организационната работа ,воденето и съхранението на първичната документация  на ОС /в приложение №3/
По точка IV-та
               1.Одобрява концепцията за медийна политика и възлага нейното практическо доработване и реализация.
               2.Одобрява предложената програма за развитие на международните контакти и сътрудничество.
По точка V-та:
                1.Одобрява План на мероприятията на Отечествения съюз за отбелязване на 70 –годишнината от края на Втората световна война през 2015 година. /в приложение №4/.
        


                      След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.


Симеон Симеонов
Председател

Иван Стефанов
Протоколчик

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

 

 Приложение №1 – План-график за подготовката и участието на Отечествения съюз в местните избори

Приложение №2 – Анкетна Карта – Методика за анализ на обстановката и изработка на модел и формула за участие на ОС в изборите по общини

Приложение №3 – Инструкция за за организационната работа, воденето и съхранението на първичната документация на ОС

Приложение №4 – План на мероприятията на Отечествения съюз за отбелязване на 70–годишнината от края на Втората световна война през 2015 година

 

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.