За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-33/ 07.09.2014 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 07.09.2014 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 57 члена на НС, Председателя на КС и членове на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният

 

 

ДНЕВЕН РЕД:


I.
Избор на зам.председатели и секретари на НС по направления и утвърждаване състава на Председателството на НС на ОС.

                                                          Докл.Симеон Симеонов

 

ІІ.   
Определяне размера на членския внос.
                                                           Докл.Симеон Симеонов

III.
Разни

 

След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

 

 

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

 

По точка І-ва:

 1. Избира за Зам.председатели ня НС на ОС както следва:

Лидия Кирилова Банкова  с ресор:връзки и взаимодействие с органите на местната власт и местното самоуправление,общински стратегии,програми и проекти,участие в местни избори и референдуми;
Илка Иванова Петкова с ресор:връзки и взаимодействие с народното представителство и органите на държавната власт на регионално ниво,национални и регионални граждански,
патриотични и социални инициативи,проекти и прояви,участие в национални избори и референдуми;
Васил Иванов Точков с ресор:връзки и взаимодействие с бизнеса и профсъюзите,икономически и социални програми и проекти,стопанска дейност и финасово осигуряване на дейността.

 1. Избира за секретари на НС на ОС както следва:

Миглена Китанова Иванова с ресор:организационна дейност,връзка със структурите,техническо осигуряване на дейноста,медийни стратегии и връзки с медиите,поддръжка на електронен сайт и други електронни издания;
Виолетка Йорданова Ценева с ресор:организационна дейност,деловодство и архив,човешки ресурси и кадрово осигуряване,офис мениджмънт;
Дамян Младенов Атанасов с ресор:коалиционна политика и дейност,връзки с политическите партии и гражданските организации,партийно-политическа дейност на ОС ;
Златина Георгиева Георгиева с ресор:пи ар стратегии,международна дейност,европейска интеграция и проекти,правно осигуряване на дейността.
             3.Утвърждава по предложение на Председателя Председателството на НС на ОС в състав:
           
                                     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

 1. СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ-председател - София
 2. ГИНЬО ГОЧЕВ ГАНЕВ – почетен председател – София
 3. ВАСИЛ ИВАНОВ ТОЧКОВ – зам.председател – Хасково
 4. ИЛКА ИВАНОВА ПЕТКОВА – зам.председател – Ст.Загора
 5. ЛИДИЯ КИРИЛОВА БАНКОВА-зам.-председател – Драгоман
 6. ВИОЛЕТКА ЙОРДАНОВА ЦЕНЕВА-секретар – София
 7. ДАМЯН МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ-секретар- София
 8. ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-секретар- София
 9. МИГЛЕНА КИТАНОВА ИВАНОВА -секретар – София
 10. АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ –член-София
 11. ЕВГЕНИ ГЕРЧЕВ КАНДИЛАРОВ – член-София
 12. ИВАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ-член-София
 13. ПАНАЙОТ АНДРЕЕВ БОНЧЕВ –член-София
 14. ПЕТЪР АТАНАСОВ ЯНКОВ –член-Перник
 15. ДЕНКО ИВАНОВ ДЕНКОВ – председател КС - Казанлък

 

По точка II-та:
              1.  Определя членски внос в размер на 1 /един/ лев месечно.
              2.  Определя номинална стойност на членска карта от новия образец заедно с платен едногодишен членски внос в размер на 10/десет/ лева,които да се отчетат пред НС в срок до 31.12.2014 г.
По точка III-та
       
               1.Одобрява Инструкция за воденето на членските и други книги на местните клубове и регионалните клонове /общински/ районни  организации/ и документите на областните координатори.

 

                      След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

Симеон Симеонов
Председател

Иван Стефанов
Протоколчик

 

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.