За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-32/ 10.05.2014 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 10.05.2014 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 40 члена на НС, Председателя на КС и членове на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният

 

 

ДНЕВЕН РЕД:


I.Анализ на обществено-политическата обстановка в страната и участието на ОС в предстоящите избори за европейски парламент на 25.05.2014 година:
                     -  информация за подписаното  Споразумението  с БСП от 14.04.2014г.;
                     -  утвърждаване на национален щаб, план-сметка,проекти на агитационни материали , график на регионалните срещи на Председателя с областните активи и т.н.
                                                          Докл.Симеон Симеонов

 

ІІ.Информация за подготовката за отбелязване на 70-та годишнина от победата над фашизма в България–09.09.1944 г.и края на Втората световна война .
                                                          Докл.:Симеон Симеонов, Искра Баева

 

III.Преглед на организационното състояние и утвърждаване на Инструкция и примерни срокове за провеждане на общинските /районните/отчетно-изборни  събрания и избор на делегати за конгреса на ОС.
                                                         Докл.Симеон Симеонов,Цаню Камов
IV.Разни:

 

След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

 

 

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

 

По точка І-ва:
           1.Одобрява информацията на Председателя за актуалната обществено-политическа и социално –икономическа обстановка в страната и одобрява подписаното на 12.04.2014 г.Споразумение с Коалиция за България /БСП/ за европейските избори 2014,което гарантира на ОС коалиционната равнопоставеност,интересите и континюитет на предходни ангажименти на партньорите.
           2.Утвърждава национален предизборен щаб в състав:
СИМЕОН СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ ; ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА – СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ:ГИНЬО ГАНЕВ,ДАМЯН АТАНАСОВ,ДЕНКО ДЕНКОВ,ВИОЛЕТКА ЦЕНЕВА,ЦАНЮ КАМОВ,ИВАН СТЕФАНОВ,ВЕЛИСЛАВ ВЕЛЕВ И ПАНАЙОТ БОНЧЕВ, който да осъществява координацията на дейността на структурите и дейците на ОС в духа на решенията на НС от 29.03.2014 г.
           3.Утвърждава план-сметка, проект на агитационни материали и график на областните съвещания.

 

По точка II-та:
            1.Приема за сведение информацията за направените постъпки чрез Националния инициативен комитет пред българските държавни институции –Народно събрание ,МС и министерство на отбраната за национално честване на 70-годишнината от края на Втората световна война и разгрома на фашизма в България и Европа.
              2.Възлага на Председателя да разработи мероприятията на ОС в рамките национална програма като отчете инициативите на коалиционните партньори.
                                                                           Срок:31 юли 2014 г.
              3.Одобрява отпускането на финансови средства и материални ценности на областните координатори за чествания и инициативи по места съгласно приложен списък.
По точка III-та
       
               1.Одобрява Инструкция зя провеждане на отчетно-изборните събрания на местни клубове и регионални клонове /общински организации/ и избор на делегати за Общото събрание /Конгрес/ на ОС и предложения на кандидатури за избор в ръководните орагани.
               2.Одобрява график за организационен преглед и срещи с председателя по области – в приложение.
               3.Дава съгласие да се командирова в страната съгласно графика по т.2  за времето от 12 до 25 май 2014 г. председателят Симеон Симеонов .
               4.Създава следните тематични комисии като работни органи на НС за подготовката на Общото събрание /конгреса/ :
                  - Комисия  за промени в Устава в състав:
Златина Георгиева – председател и
членове:Виктор Бърчев и Валентин Русев ;
                  -  Комисия по разработката на нова Програма  2015 – 2018 г.г. и промени в Платформата  “Отечественият Съюз – днес” в състав:
Дамян Атанасов – председател и
Членове:Георги Михайлов ,Боян Маринов,Димитър Вечев,Вяра Косева, Мира Дочева и Мария Точкова;
                  -  Комисия по предложенията за избор на ръководни органи:Председател, Национален съвет и Контролен съвет в състав:
Лидия Банкова – председател и
Членове: Цаню Камов,Виолета Ценева,Цветанка Иванова,Маргарита Минчева, Нешо Нешев,Пенка Трифонова, Петко Хасанов и Тодор Марков ;
                   -  Комисия по организационно-техническата и финансовата обезпеченост на конгреса в състав:
Денко Денков – председател и
Членове: Иван Стефанов, Миглена Иванова, Велислав Велев,Георги Джоргов,Марина Нейчева,Петър Новаков и Теодора Сачанска;
                   -  Комисия по Резолюцията  и решенията на конгреса в състав:
Симеон Симеонов – председател и
Членове: Гиньо Ганев, Искра Баева, Катя Василева, Станка Палазова, Надежда Гъжева , Петър Янков, Мариана Узунова и Стефка Мерджанкова;

            
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

 

Симеон Симеонов
Председател

Иван Стефанов
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.