За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-31/ 29.03.2014 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 29.03.2014 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 41 члена на НС, Председателя на КС и членове на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният

 

 

ДНЕВЕН РЕД:


I.Анализ на обществено-политическата обстановка в страната в светлината на предстоящите избори за европейски парламент на 25.05.2014 година:
- информация за политическата и социално-икономическата обстановка в страната;
- анализ на изпълнението на Споразумението за взаимодействие и сътрудничество с БСП от 12.04.2013 г.;
- ОС и европейските избори 2014 – цели,формула на участие,тезиси на платформа и т.н.
Докл.Симеон Симеонов

ІІ. Решение за отбелязване на 70-та годишнина от победата над фашизма в България–09.09.1944 г.и края на Втората световна война .
Докл.:Симеон Симеонов, Искра Баева

III.Насрочване на отчетно-изборно Общо събрание /конгрес/ на ОС.
Докл.Симеон Симеонов

IV.Разни:

 

След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

 

 

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

 

По точка І-ва:
1.Одобрява информацията на Председателя за актуалната обществено-политическа и социално –икономическа обстановка в страната и за действията на правителството и управляващото мнозинство в парламента и дава положителна оценка и подкрепа за тяхната дейност.
2.Препоръча на областните,общинските и местните структури и дейци да се включат активно в националните и регионални действия и прояви в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски и в кампанията по предстоящите избори,резултатите от които ще бъдат реален тест за подкрепата на управлението на БСП и ДПС.
3.Одобрява информацията и дава незадоволителна оценка на досегашното изпълнение на Споразумението от 12.04.2013 г.въпреки направените усилия от ръководството на ОС ;
4.Отечественият съюз да участвува активно в изборите за европейски парламент на 25.05.2014 г.,воден от гражданските си патриотични позиции и в името на защитата на националните интереси на България в обединена Европа като подкрепи Платформата на ПЕС и БСП,кандидадтската листа и лично нейния водач СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ – лидер на ПЕС и БСП ,разглеждани в съвкупността си при победа на изборите като историческия шанс за просперитета на България при едно ново ляво управление на европейския съюз.
5.Дава мандат на Председателя да подпише по т.4 Споразумение с Колиция за България /БСП/ за европейските избори 2014,което да гарантира на ОС коалиционната равнопоставеност,интересите и континюитет на предходни ангажименти на партньорите.
6.Одобрява становище на Отечествения съюз относно събитията в Украйна като настоява българското правителство да отстоява включително пред колективните форуми и органи на НАТО и Европейския съюз:
- решението да бъде мирно,с дипломатически,а не военни средства;
- бъдещето устройство и управление на Украйна следва да гарантира правата и свободите на българското и другите национални малцинства;
- отказ от конфронтация и санкции спрямо Русия.

По точка II-та:
1.Отечественият съюз да отбележи тържествено в София и по места, съвместно със своите партньори – политически партии и граждански организации, 70 –та годишнина от 09.09.1944 г. и края на фашизма и Втората световна война в България и Европа.
2.Определя в София годишнината да се отбележи на 07.09.2014 г. с организирането на:
- научна сесия, по възможност с международно участие ,на тема: „70 години от поврата на 9 септември 1944 г. – исторически предпоставки и последици“;
- тържествено събрание – концерт и награждаване на ветерани .
3.Възлага на областните координатори и общинските председатели да представят предложения в НС за мероприятията по места като препоръча да се обърне специално внимание на състоянието на паметниците и паметни места на антифашистката съпротива и тяхното окичване с цветя в деня на празника и съответно направят предложения за награждаване на ветерани.
Срок:30 юни 2014 г.
4.Възлага на Председателя да разработи национална програма-график като отчете инициативите на местните структури и коалиционните патньори.
Срок:31 юли 2014 г.

По точка III-та
1.Насрочва отчетно –изборно събрание /конгрес/ на Отечествения съюз на 07.09.2014 г.от 14.00 ч. в град София,бул.“Витоша“№18 ет.4 при следния Дневен ред:
- отчет за дейността на НС и Председателя;
- отчет за дейността на КС;
- отчет за изпълнение на бюджета за 2013 година;
- промени в Устава на ОС;
- избор на нов Национален съвет,Контролен съвет и Председател;
- приемане на Програма за работа 2015 – 2018 г.г.;
- приемане на бюджет за 2014 г.;
- разни.

2.Определя Комисия по подготовка на конгреса в състав:
Симеон Симеонов – председател
Денко Денков Дамян Атанасов Иван Стефанов
Лидия Банкова Златина Георгиева Панайот Бончев
Виолета Ценева Цаню Камов Велислав Велев
3.Определя норма на представителство по 2 души от община включително председателя,а делегати по право са областните координатори и членовете на НС и КС.
4.Отчетно-изборните събрания на местните клубове и общинските организации следва да се проведат до 31 август 2014 г. по отделна Инструкция като излъчат делегатите и направят предложения за избор на нови НС,КС и Председател.

По точка IV-та
Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи на общинските активи с Председателя на Отечествения съюз съгласно приложение .
Одобрява в качеството си на принципал годишния финансов отчет на "НОНА- ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ" ЕООД.
Освобождава Управителя Марина Иванова Нейчева EГН 5605248032 от отговорност.
С печалбата за 2013г.да се покрие загуба от минали години.
Възлага на управителя Марина Иванова Нейчева да обяви приетия финансов отчет в Търговски регистър към Агенцията по вписвания, НАП, НСИ и др. Институции съгласно българското законодателство.
Дава съгласие да се командирова в Русия – Москва и Казан за времето от 22 до 30 април 2014 г. председателя Симеон Симеонов за установяване на връзки и подписване на Споразумение с ОНФ /Общоруски народен фронт/.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

            
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

 

Симеон Симеонов
Председател

Иван Стефанов
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.