За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-30/ 04.11.2013 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 04.11.2013 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 49 члена на НС, Председателя на КС и членове на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният

 

 

ДНЕВЕН РЕД:


I.Анализ на обществено-политическата обстановка и опитите за ескалация на напрежението в София.
Докл.Симеон Симеонов

ІІ.  Преглед на изпълнението на Споразумението за взаимодействие и сътрудничество с БСП от 12.04.2013 г.
Докл.:Симеон Симеонов

III.Граждански инициативи на ОС
Докл.Симеон Симеонов

IV.Разни:

 

                   След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

 

 

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

 

По точка І-ва:
1.Одобрява информацията на Председателя за актуалната обществено-политическа и социално –икономическа обстановка в страната и за действията на правителството и управляващото мнозинство в парламента и дава положителна оценка и подкрепа за тяхната дейност.

2.Препоръча на областните,общинските и местните структури и дейци да се включат активно в националните и регионални действия и прояви в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски.

По точка ІІ-ра:
1.Одобрява информацията като дава незадоволителна оценка на досегашното изпълнение и възлага на Председателя да проведе преговори с ръководството на БСП относно материализация на Споразумението от 12.04.2013 г.

2.Одобрява „Мерки за активизиране участието на Отечествения съюз в обществено-политическите процеси и по-нататъшното изпълнение на Споразумението за взаимодействие и сътрудничество с БСП“съгласно приложение №1.
3.Възлага на Председателя да  доведе до знание на ръководството на БСП и  на структурите и ръководствата на ОС на „Мерките...“за сведение и изпълнение .

По точка III-та:
1.Одобрява направените постъпки от името на Инициативния комитет до Председателя на Народното събрание и до Министъра на отбраната  за организиране на национални чествания по случай 70-та годишнина от Втората световна война и разгрома на фашизма в България и Европа.

2.Възлага разработката на цялостен проект за функционирането на ОС като гражданска платформа за диалог,консолидация и структуриране на политическите и гражданските субекти от лявоцентристкото пространство и тяхното взаимодействие с държавните и общински институции.

По точка IV-та
1. Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи на общинските активи с Председателя на Отечествения съюз съгласно приложение .

2. Одобрява текста на поздравителен адрес до лидерите на Международната асамблея на столиците и големите градове от Евразийското икономическо пространство за форума в Москва „Мегаполис – 21 век“.            

            
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

 

Симеон Симеонов
Председател

Миглена Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.