За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-29/ 22.06.2013 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 22.06.2013 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 39 члена на НС, Председателя на КС и членове на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният

 

 

ДНЕВЕН РЕД:


I. Информация  за участието на Отечествения съюз в предсрочните парламентарни избори на 12.05.2013 г. и  анализ на обществено-политическата обстановка в страната:

  • Резултати от изборите;
  • Преглед на изпълнението на Споразумението за взаимодействие и сътрудничество с БСП от 12.04.2013 г.

                                                      Докл.:Симеон Симеонов

II.  Информация  за тържествата по освещаването на нова камбана в българската църква „Св.св.Константин и Елена“ в Одрин /Турция/ – дар от ОС по случай 100-годишнината от Одринската епопея и 70-та годишнина от създаването на ОФ/ОС и одобряване на финансов отчет по приходите и разходите на дарителската кампания и реализацията напроекта.                                                    
                                                        Докл.:Симеон Симеонов, Велислав Велев
III.Граждански инициативи на ОС
                                                         Докл.Симеон Симеонов
IV.Разни:

  • одобряване на направени разходи от областни координатори по издръжката на офиси и организирането на областни срещи – пътни,наеми и организационни разходи съгласно приложение;
  • разглеждане оставката на Председателя на сдружението;
  • други.

                   След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

 

 

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

 

По точка І-ва:
           1.Одобрява информацията на Председателя за участието на Отечествения съюз в парламентарни избори от 12.05.2013 г. и оценява като незадоволително представянето на ОС в тях поради неизпълненото решение на Общото събрание за постигане на парламентарно представителство чрез листите на Коалиция за България.
            2.Дава незадоволителна оценка на досегашното изпълнение и възлага на Председателя да проведе преговори с ръководството на БСП относно материализация на Споразумението от 12.04.2013 г.
            3.Приема Декларация за актуалната обстановка в страната след изборите /в приложение№1/ и възлага на Председателя да я обнародва и доведе до знанието на цялата организация и партньорите ни.
По точка ІІ-ра:
1.Одобрява информацията за изпълнението на проекта за нова камбана за църквата „Св.св.Константин и Елена“в Одрин и дава отлична оценка на организацията на тържествата.
2.Дава незадоволителна оценка съгласно приложен списък на областни координатори за постигнатите резултати в дарителската кампания съгласно приложение №2.
3. Одобрява финансовия отчет за дарителската кампания и направените разходи за реализация на проекта за поставяне и освещаване на нова камбана в българската църква „Св.Константин и Елена „ в Одрин, посветена на 100-годишнината от Одринската епопея през Балканската война и 70-та годишнина от създавването на ОФ/ОС съгласно приложение №3.

По точка III-та:
1.Одобрява направените постъпки до Председателя на Народното събрание.
2.Възлага разработката на цялостен проект за функционирането на ОС като гражданска платформа за диалог,консолидация и структуриране на НПО и тяхното взаимодействие с държавните институции.

По точка IV-та

  1. Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи на общинските активи с Председателя на Отечествения съюз съгласно приложение №4.
  2. Не приема оставката на председателя на ОС Симеон Симеонов и му възлага по –нататъшно изпълнение на функциите до Общото отчетно-изборно събрание през 2014 година.
  3. Одобрява текста на поздравителните адреси до лидера и съпредседателите на новоучредения в Русия Общоруския народен фронт /ОНФ/ и възлага на Председателя да установи делови контакт с предложение за сътрудничество между двете сродни организации.

            
                      След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.