За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-28/ 21.02.2013 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 21.02.2013 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 53 члена на НС и Председателя на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният

 

 

ДНЕВЕН РЕД:


I. Информация  за проведените с участието на Председателя на Отечествения съюз областни срещи  за организационно и кадрово укрепване на структурите на ОС и по-нататъшно разгръщане на Движението за национално съгласие и единение на левите и левоцентриските политически и граждански сили в името на формирането на равнопоставени  патриотични коалиции в центъра и по места в навечерието на парламентарни избори 2013.
                                                      Докл.:Симеон Симеонов,Цаню Камов

ІІ.  Информация  за развитието на политическата криза и позицията на ОС след оставката на правителството на ГЕРБ и Бойко Борисов и  предприетите действия по изпълнение  на сключените споразумения за взаимодействие и сътрудничество с БСП и други политически партии  и  граждански  сдружения, за съвместната  реализация на  проекта на ОС: „Изграждане и функциониране на местни обществени съвети като партньор, коректив и опонент на органите  на местната власт и  местното самоуправление” като форма за активизиране на гражданското участие и контрол в управлението,като средство за извеждане и поставяне на болезнени за хората проблеми по местоживеене,като възможност за изява и бъдеща реализация в парламентарните избори на честни и неопетнени,обществено активни и професионално подготвени нови лица – авторитетни личности.
                                                     Докл.Симеон Симеонов,Златина Георгиева
IIІ. Информация за проведени срещи с политически партии и граждански сдружения за подписване на предизборни  споразумения за сътрудничество и взаимодействие на парламентарни избори 2013.
                                                      Докл.Симеон Симеонов,Дамян Атанасов

IV.  Насрочване на годишно Общо събрание на Отечествения съюз
V. Разни:

  • одобряване на направени разходи от областни координатори по издръжката на офиси и организирането на областни срещи – пътни,наеми и организационни разходи съгласно приложение;
  • други.

                   След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

 


                                             Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

 

По точка І-ва:
Одобрява информацията на Председателя за направените визити и срещи в Бургас,Поморие,Хасково,Любимец,Видин,Кула,Дупница,Кюстендил,Ловеч,Габрово,Пазарджик,ВеликоТърново,Пловдив,Казанлък,Съединение,Перник,Кърджали,Варна,
Добрич,Шумен,Търговище,Разград,Плевен,Враца,Стара Загора,Ямбол,София град и София-област,Благоевград,Гоце Делчев и т.н. и утвърждава областните координатори както следва:

 

 

Бургас

Пенка Трифонова

Благоевград

Златко Златев

Варна - град

Валентина Бочева

Варна - област

Нешо Нешев

Велико Търново

Стефан Цонев

Видин

Надежда Гъжева

Враца

Стефка Мерджанкова

Габрово

Тодор Марков

Добрич

Марина Нейчева

Кърджали

Катя Василева

Кюстендил

Данка Найденова

Ловеч

Боян Маринов

Монтана

Красимир Ангелов

Пазарджик

Цветанка Иванова

Перник

Петър Анастасов Янков

Плевен

Георги Михайлов

Пловдив

Мариана Узунова

Разград

Косьо Стоянов

Русе

Вяра Косева

Силистра

Марийка Кърова

Сливен

Елена Маркова

Смолян

Марияна Иванова

София - град

Георги Джоргов - 23 Мир
Иван Стефанов - 24 Мир     Петър Георгиев - 25 МИр            

София - област

Ленин Иванов Манджуков

Стара Загора

Мира Дочева Вълева

Търговище

Титко Василев Георгиев

Хасково

Маргарита Минчева

Шумен

Цанко Цанев

Ямбол

Мария Иванова

София-град

Панайот Бончев

Пловдив-област

Кръстьо Манчев

По точка ІІ-ра:
1.Одобрява информацията на Председателя за актуалната политическа обстановка в страната и направените срещи и контакти по съвместната реализация на проекта на ОС: ”Местните обществени съвети – партньор,коректив и опонент на органите на местната администрация и местното самоуправление” и препоръча те да продължат още по-настойчиво като тази точка се включи и в бъдещите споразумения за предизборно сътрудничество и съвместна дейност с политически партии и граждански сдружения.
2.Одобрява Позиция на Отечествения съюз за политическата криза в България /в приложение/ и възлага на председателя да я обнародва и доведе до знанието на Президента на България и основните политически и граждански партньори,както и до структурите и дейците на организацията.
                                                       
По точка ІІІ-та:

1.Приема за сведение информацията на Председателя за проведените срещи и контакти с политически партии и граждански сдружения за предстоящите парламентарни избори и му дава мандат за преговори и подписване на предизборни споразумения .
2.Одобрява постоянна работна група за взаимодействие и контакти на Отечествения съюз по т.1 в състав:Симеон Симеонов – председател,Лидия Банкова – зам.председател и Дамян Атанасов – секретар на НС.

По точка IV-та:

1. Националният /управителният/ съвет на сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН  СЪЮЗ” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  свиква  Общо събрание на сдружението на 30.03.2013 г. в 11.00ч. в гр. София, в сградата на Централен военен клуб,зала №1,  на адрес: ул.”Цар Освободител” №7, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет;
2. Отчет за дейността на Контролния съвет;
3. Отчет за изпълнение за бюджета за 2012г.;
4. Утвърждаване на бюджета за 2013г.;
5. Промени в органите за управление;
6. Разни.
При  липса на  кворум,  на основание чл.27 от  ЗЮЛНЦ, Общото  събрание  ще се проведе  същия  ден  от 12,00ч. на същото  място и при същия  дневен ред.
2.Възлага на Председателя да обнародва и разпрати покана съгласно изискванията на Устава на Отечествения съюз заедно с примерни задачи за общинските структури по подготовката на Общото събрание .
3.Определя Комисия по разработка на материалите,финансово осигуряване и организационна-техническата подготовка Общото събрание в състав:
           СИМЕОН СИМЕОНОВ – предсдател
            ВИОЛЕТКА ЦЕНЕВА – секретар
            ДЕНКО ДЕНКОВ – член
            ЛИДИЯ БАНКОВА - член
            ДАМЯН АТАНАСОВ – член
            НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ – член
            ЦАНЬО КАМОВ – член
            ДИМИТЪР ВЕЧЕВ – член
            ИВАН СТЕФАНОВ – член
            БОЙКО КЕЧЕВ – член

По точка V-а
1. Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи на общинските активи с Председателя на Отечествения съюз съгласно приложение.

 

 

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.