За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-27/ 10.01.2013 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 10.01.2013 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 32 члена на НС и Председателя на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният

 


ДНЕВЕН РЕД

  1. Информация за реализацията на националната програма за отбелязване на 70-та годишнина от създаването на ОФ/ОС.

      Докл.С.Симеонов

 

  1. Преглед на организационното състояние на общинските структури и кадри,  утвърждаване на промени в областните координатори на ОС в: София-град,София-област,Перник,Шумен,Търговище,Варна,Стара Загора,Велико Търново,Сливен и Монтана.

         Докл.Ц.Камов и В.Ценева 

 

  1. Одобряване на списък за разпределение на грамоти за награждавания по места.
    Докл.Ст.Сираков и Д.Вечев 

 

  1. Разни

 

 

 След направената дискусия НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ единодушно  взе следните

 

РЕШЕНИЯ:

 

        По т.1

  1. Приема за сведение информацията за изпълнението на националната програма за отбелязване на 70-та годишнина на ОФ/ОС и възлага подготовката на цялостен отчет за пред Общото събрание през 2013 година.

 

 

            
        По т.2   

  1. Приема за сведение информацията за състоянието на областните и общинските структури и кадри.
  2. Възлага на работна група в състав : Симеон Симеонов – Председател, Виолетка Ценева – Секретар и Цаню Камов – Секретар, в срок до 21. 02. 2013г. да направят пълен преглед и актуализация на поименния състав на областните координатори.
  3. Работната група по т.2, заедно с областните координатори в срок до 10. 03. 2013 г. да направи организационно-кадрови  преглед и актуализация на поименния състав на общинските председатели и ръководства и обнови централния кадрови регистър включително на сайта на организацията.

                       
            
       По т.3
1.Разпределя по 20 броя допълнително грамоти на разположение на областните координатори за награждаване по тяхна и на общинските ръководства преценка на дейци на ОС по места.

 

 

             
       По т.4
                      1.Одобрява списък за отпускане на финансова помощ за областните структури за организационни действия ,свързани с кадровия преглед и други мероприятия по места
                       2.Одобрява в приложение текст и графичен дизайн на листовка за участие на ОС в националния референдум за ядрената енергетика и възлага на областните координатори да отпечатат и разпространят листовките в тираж по тяхна преценка и за сметка на НС на ОС.

 

 След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.