За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-26/ 21.09.2012 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 21.09.2012 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 47 члена на НС и Председателя на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният


ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за хода на подготовката за отбелязването на 70-та годишнина от създаването на Отечествения фронт и неговия правоприемник Отечествения съюз:
                   - покани и взаимодействие с партньори и държавни институции;
                  - покана до Общоруския народен фронт;
                  - научно-изследователски исторически проект;
                  - фотодокументална изложба;
                  - юбилеен брой на вестник „Отечествен фронт“
                   - пи ар стратегия и медиен план;
                   - финансова план - сметка;
                    - програма за мероприятията на 20.10.2012 г. в НДК зала №3;
                   - утвърждаване на предложения за награждаване с ордени, медали и отличия по области;
                   - график на областните мероприятия – текуща информация;
                   - съдържание и дизайн на дарителска картичка и свидетелство за камбаната в църквата „Св.св.Константин и Елена“ в Одрин;
                   - други.
                                                   Докл.Симеон Симеонов,ГиньоГанев
                                                            Искра Баева,Тодор Коруев,Дамян
                                                           Атанасов,Миглена Иванова


2. Утвърждаване състава на делегацията за посещение в Брюксел на 17 – 18.10.2012 година.


3.Разни

След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

По точка І-ва:

1.Утвърждава съдържанието и дизайна на двутомната История на Отечествения фронт /съюз в България по повод 70-годишнината от създаването на Отечествения фронт-съюз” и възлага на авторския колектив да приключи работата  и внесе двутомника за рецензия и  печат в тираж 1000 броя.
                                                                     Срок: 10.10.2012
2.Одобрява съдържанието на поканите и доклада на Председателя за списъка на покани до държавни институции,посолства, политически партии и граждански сдружения и съюзи и т.н. за тържественото събрание- концерт на 20.10.2012 г. в НДК                                                                        3.Одобрява предложената пи ар стратегия и медиен план и възлага на Председателя да ангажира професионален експерт за изпълнението му.

4.Одобрява  графика на мероприятията по области и общини като определя времевата рамка за чествания в периода 17 юли – 20 декември 2012 година.
                                                                           Срок:30.12.2012
5.Одобрява предложенията за награждаване на изявени дейци и ветерани съгласно системата за отличия на Отечествения съюз по области съгласно приложени списъци.
6.Одобрява план-програмата за мероприятията в София на 20.10.2012 г. като възлага на Председателя и щаба за координация нейната конкретизация и доработка.
                                                                            Срок:20.10.2012
 7. Утвърждава финансова план сметка съгласно приложение.
                                                                              
 8 .Одобрява предложението – текста и дизайна на дарителската картичка и свидетелството за дарение на Хасковската областна организация на ОС за иницииране на национална дарителска акция за отливането и поставянето на църковна камбана в българския православен храм „Св.св.Константин и Елена“ в град Одрин по случай 70-та годишнина на ОФ-ОС  и 100-годишнините на Балканската война,Българската военна авиация и Одринската епопея и възлага на Председателя да отпечати дарителски картички на първонтачална стойност 10000 лева които да се разпространяват чрез областните и общински структури.
                                                                             Срок: 20.10.2012

 9. Одобрява тематичния план и текстовете за фотодокументалната изложба;

10.Одобрява проекта и макета на юбилейния брой на в.“Отечествен фронт“;

11.Одобрява текста и поименния състав на поканата до Общоруския народен фронт;

12.Одобрява офертата на клуб-ресторант „часовниците“ за коктейла на 20.10.2012 г.

 

 По точка IІ-та:

1.Утвърждава състава на делегацията на ОС за посещение в Брюксел на 17 и 18.10.2012 г. съгласно приложен списък.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

Симеон Симеонов
Председател

Златина Георгиева
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.