За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-25/ 05.05.2012 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 05.05.2012 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 51 члена на НС и Председателя  и 1 член на КС

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз за София г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният


ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за резултатите от участието на Отечествения съюз в Местни избори 2011.
                                                   Докл. Симеон Симеонов – председател
                                                            Цаню Камов – секретар на НС


2. Информация за хода на подготовката за отбелязването на 70-та годишнина от създаването на Отечествения фронт и неговия правоприемник Отечествения съюз:
                   - покани и взаимодействие с партньори;
                   - национален инициативен комитет;
                   - научно-изследователски исторически проект;
                   - пи ар стратегия и медиен план;
                   - финансов план;
                   - програма за мероприятията ;
                   - система на ордени, медали и отличия и механизъм за представяне на предложенията в Националния съвет;
                   - състав на щаба за координация;
                   - други.
                                                   Докл.Симеон Симеонов,ГиньоГанев
                                                            Искра Баева,Димитър Вечев


  3.Разни

 

След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните


РЕШЕНИЯ

По точка І-ва:
Одобрява информацията на Председателя  и отчетите на областните координатори  за участието на ОС   в Избори 2011.


По точка ІІ-ра:

1. Приема за сведение информацията  за работата по проекта :”Написване на исторически очерк по повод 70-годишнината от създаването на Отечествения фронт-съюз” и възлага на авторския колектив да приключи работата  и внесе двутомника за рецензия и  печат.
                                                                     Срок: 31.08.2012


2. Възлага на областните координатори и общинските председатели да организират работата по места и предоставят в НС на електронен носител авторските очерци за историята на областните /окръжните /организации на ОФ-ОС съгласно предоставените от проф.Искра Баева методически указания и тематичния идеен план.
                                                                     Срок: 30.06.2012


3. Възлага на Председателя да осигури предоставянето на авторските материали на електронен носител от другите политически партии и граждански сдружения и съюзи по темата.
                                                                       Срок: 30.06.2012


4. Одобрява доклада на Председателя за връчените покани на политически партии и граждански сдружения и съюзи за съвместно отбелязване на 70-та годишнина и му възлага да изясни и конкретизира техните позиции и практическо участие.
                                                                        Срок:31.05.2012


5. Одобрява предложената пи ар стратегия и медиен план и възлага на Председателя да ангажира професионален експерт за изпълнението му.

                                                                        Срок:31.05.2012


6. Определя централен щаб за координация на честванията в състав:

              СИМЕОН СИМЕОНОВ -  ПРЕДСЕДАТЕЛ
              ГИНЬО ГАНЕВ – ЧЛЕН
              ДАМЯН АТАНАСОВ – ЧЛЕН
              ЦАНЮ КАМОВ – ЧЛЕН
              СТАНЬО СИРАКОВ – ЧЛЕН
              ДИМИТЪР ВЕЧЕВ – ЧЛЕН
              ВИОЛЕТА ЦЕНЕВА – ЧЛЕН
              ИСКРА БАЕВА – ЧЛЕН
              ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА – ЧЛЕН

    Възлага на Председателя да осигури графика за дежурствата и ангажира хоноруван сътрудник за координация на работата.
                                                                           Срок:31.05.2012

7. Възлага на областните координатори и общинските председатели да съгласуват по места с партньорите и уведомят НС за графика на мероприятията по области и общини като определя времевата рамка за чествания в периода 17 юли – 20 декември 2012 година.
                                                                           Срок:30.06.2012


8. Възлага на областните координатори и общинските председатели след съгласуване с партньорите по места да внесат в НС предложения за награждаване на изявени дейци и ветерани съгласно системата за отличия на Отечествения съюз.
                                                                           Срок:15.07.2012


9. Одобрява план-програмата за мероприятията в София като възлага на Председателя и щаба за координация нейната конкретизация и доработка.
                                                                            Срок:30.06.2012


10. Отлага поради липса на готовност утвърждаването на финансова план сметка.
                                                                              Срок:14.07.2012


11. Дава съгласие да бъде изработен юбилеен медал „70 години ОФ-ОС“ придружен с нарочна грамота,с който да бъдат отличавани от НС и Председателя заслужили дейци и ветерани на организацията по предложение на общинските организации,областните координаотори  и членове на Националния и Контролния съвети.
        Напомня се ,че съгласно Устава могат да се правят предложения до НС и за награждаване на дейци и ветерани  за особено големи заслуги към организацията и Родината с:

  • Удостояване със званието „Почетен член“;
  • Награждаване с „Почетния знак на ОС“.

                                                      Срок:17.07.2012


12. Одобрява предложението на Хасковската областна организация на ОС за иницииране на национална дарителска акция за отливането и поставянето на църковна камбана в българския православен храм „Св.св.Константин и Елена“ в град Одрин по случай 70-та годишнина на ОФ-ОС  и 100-годишнините на Балканската война,Българската военна авиация и Одринската епопея и възлага на Председателя съгласуването  на мероприятието с българските държавни и църковни власти.
                                                                             Срок: 13.03.2013


13. Одобрява проекто-състава на Националния инициативен комитет и предлага да се премине към неговото официално конструиране и оповестяване в публичното пространство.


                                                                               Срок:15.06.2012                                           


 По точка IIІ-та:


1. Националният /управителният/ съвет на сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН  СЪЮЗ” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  свиква  Общо събрание на сдружението на 14.07.2012 г. в 10.00ч. в гр. София, в сградата на сдружението на адрес:бул.”Витоша №18, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния /Националния/ съвет;
2. Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет;
3 Приемане на отчет за изпълнение за бюджета за 2011г.;
4. Утвърждаване на бюджета за 2012г.;
5. Разни.

При  липса на  кворум,  на основание чл.27 от  ЗЮЛНЦ, Общото  събрание  ще се проведе  същия  ден  от 11,00ч. на същото  място и при същия  дневен ред.


2.Възлага на Председателя да обнародва и разпрати покана съгласно изискванията на Устава на Отечествения съюз заедно с примерни задачи за общинските структури по подготовката на Общото събрание .


3.Определя Комисия по разработка на материалите,финансово осигуряване и организационна-техническата подготовка Общото събрание в състав:

           СИМЕОН СИМЕОНОВ – предсдател
            ВИОЛЕТКА ЦЕНЕВА – секретар
            ДЕНКО ДЕНКОВ – член
            ЛИДИЯ БАНКОВА - член
            ДАМЯН АТАНАСОВ – член
            НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ – член
            ЦАНЮ КАМОВ – член
            ДИМИТЪР ВЕЧЕВ – член
            ИВАН СТЕФАНОВ – член
            БОЙКО КЕЧЕВ – член


По точка IІІ-а

1.Одобрява в качеството си на принципал ГСО /в приложение/ за 2011 г.г. на фирма „Нона – център за квалификация и преквалификация”ЕООД гр.Добрич.

2.Освобождава от отговорност за дейността й управителя на фирма „Нона – център за квалификация и преквалификация”ЕООД гр.Добрич Марина Иванова Нейчева.

3.Възлага на Марина Иванова Нейчева в качеството си на управител да извърши всички предвидени от закона действия по обнародването и вписването на ГСО.

4.Разпределя печалбата на „Нона – ЦКП“ ЕООД  за 2011 г.за покриване на загуби от минали години

5.Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи на общинските активи съгласно приложение.

 

По точка IІІ-а

По предложение на общинската организация на ОС в  Белене и областния координатор на Плевен, НС дава съгласие за подкрепа и включване на дейците и симпатизантите на ОС в националната подписка за провеждане на референдум за бъдещето на ядрената енергетика в България и строителството на АЕЦ „Белене“ като събраните подписи се изпращат в централата в София.
                                                           Срок:31.06.2012След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.