За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-23/ 14.04.2011 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 14.04.2011 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 53 члена на НС и Председателя на КС

 

         Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Отечествения съюз
Г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният:

ДНЕВЕН РЕД

I. Информация  за проведените с участието на Председателя на Отечествения съюз областни срещи  в страната  за организационно укрепване на структурите и по-нататъшно разгръщане на Движението за национално съгласие и единение на левите и левоцентриските политически и граждански сили в името на формирането на равнопоставени  патриотични коалиции в центъра и по места в навечерието на президентските и местни избори 2011.
                                                      Докл.:Симеон Симеонов,Цаню Камов

ІІ.  Информация  за  предприетите действия по изпълнение  на сключените споразумения за взаимодействие и сътрудничество с БСП и други политически партии  и  граждански  сдружения, за съвместната  реализация на  проекта на ОС: „Изграждане и функциониране на местни обществени съвети като партньор, коректив и опонент на органите  на местната власт и  местното самоуправление” като форма за активизиране на гражданското участие и контрол в управлението,като средство за извеждане и поставяне на болезнени за хората проблеми по местоживеене,като възможност за изява и бъдеща реализация в местните избори на честни и неопетнени,обществено активни и професионално подготвени нови лица – авторитетни личности.
Докл.Симеон Симеонов,Дамян Атанасов
IIІ. Информация за проведени срещи с политически партии и граждански сдружения и утвърждаване на новоподписаните споразумения за сътрудничество и съвместна работа .
Докл.Симеон Симеонов,Дамян Атанасов

ІV. Становище  по инициативата и поканата на ПП„Българска левица”  за  учредяване на Движение на левите сили за съпротива и алтернатива.                                                    
Докл.Симеон Симеонов,Дамян Атанасов

 

V.  Информация  за работата по написването  на исторически  очерк по случай 70-годишнината на ОФ-ОС.
Докл.:Искра Баева,Димитър Вечев
VI.  Насрочване на годишно Общо събрание на Отечествения съюз
VІІ. Разни:

  • одобряване на ГСО за 2007,2008,2009 и 2010 г.г. на фирма “Нона –център за квалификация и преквалификация”ЕООД – Добрич и освобождаване от отговорност на управителя Марина Нейчева;
  • одобряване на направени разходи от областни координатори по издръжката на офиси и организирането на областни срещи – пътни,наеми и организационни разходи съгласно приложение;
  • други.

              След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните


Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

По точка І-ва:
Одобрява информацията на Председателя за направените визити и срещи в Русе, Хасково,Любимец,Видин,Кула,Дупница,Кюстендил,Ловеч,Габрово,Пазарджик,Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица и възлага разработката на план-график за посещенията в останалите областни центрове и някои общини на страната през м.май 2011 година.
Отг.:Секретар на НС Цаню Камов
Срок: 05.05.2011 г.


По точка ІІ-ра:
Одобрява информацията на Председателя за направените срещи и контакти по съвместната реализация на проекта на ОС :”Местните обществени съвети – партньор,коректив и опонент на органите на местната администрация и местното самоуправление” и препоръча те да продължат още по-настойчиво като тази точка се включи и в бъдещите споразумения за сътрудничество и съвместна дейност с политически партии и граждански сдружения.
Отг.:Секретар на НС Дамян Атанасов
Срок:постоянен


По точка ІІІ-та:
1.Приема за сведение информацията на Председателя за проведените срещи и контакти с политически партии и граждански сдружения и одобрява предложените подписаните споразумения за сътрудничество и съвместна дейност.
2.Одобрява постоянна работна група за взаимодействие и контакти на Отечествения съюз по т.1 в състав:Симеон Симеонов – председател,Лидия Банкова – зам.председател и Цаньо Камов – секретар на НС.
3.Предлага за обсъждане пред партньорите кметски кандидатури за Видин,Първомай и Любимец.


По точка ІV-та:
1.Приема Становище/в приложение/ на Отечествения съюз по инициативата и поканата на ПП “Българска левица”за участие в дискусията за учредяването на Движение на левите сили за съпротива и алтернатива
2.Възлага на Председателя на ОС да предостави писмено Становището на председателя на ПП “Българска левица” .
Отг.:Председател на ОС Симеон Симеонов
Срок:25.04.2011 г.
3.Възлага на Председателя да информира за приетото Становище медии , политически партии и граждански сдружения – партньори на ОС ,а също така - членовете и структурите на Отечествения съюз.
Отг.:Председател Симеон Симеонов
Срок:25.04.2011 г.


По точка V-та
1.Приема за сведение информацията за работата по проекта :”Написване на исторически очерк по повод 70-годишнината от създаването на Отечествения фронт-съюз”.


По точка VІ-та:
1. Националният /управителният/ съвет на сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН  СЪЮЗ” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  свиква  Общо събрание на сдружението на 04.06.2011 г. в 10.00ч. в гр. София, в сградата на Централен военен клуб  на адрес: ул.”Цар Освободител” №7, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет;
2. Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет;
3 Приемане на отчет за изпълнение за бюджета за 2010г.;
4. Утвърждаване на бюджета за 2011г.;
5. Промени в органите за управление;
6. Разни.
При  липса на  кворум,  на основание чл.27 от  ЗЮЛНЦ, Общото  събрание  ще се проведе  същия  ден  от 11,00ч. на същото  място и при същия  дневен ред.
2.Възлага на Председателя да обнародва и разпрати покана съгласно изискванията на Устава на Отечествения съюз заедно с примерни задачи за общинските структури по подготовката на Общото събрание .
3.Определя Комисия по разработка на материалите,финансово осигуряване и организационна-техническата подготовка Общото събрание в състав:
СИМЕОН СИМЕОНОВ – предсдател
ВИОЛЕТКА ЦЕНЕВА – секретар
ДЕНКО ДЕНКОВ – член
ЛИДИЯ БАНКОВА - член
ДАМЯН АТАНАСОВ – член
НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ – член
ЦАНЬО КАМОВ – член
ДИМИТЪР ВЕЧЕВ – член
ИВАН СТЕФАНОВ – член
БОЙКО КЕЧЕВ – член


По точка VІІ-а
1.Одобрява в качеството си на принципал ГСО /в приложение/ за 2007,2008,2009 и 2010 г.г. на фирма „Нона – център за квалификация и преквалификация”ЕООД гр.Добрич.
2.Освобождава от отговорност за дейността й управителя на фирма „Нона – център за квалификация и преквалификация”ЕООД гр.Добрич Марина Иванова Нейчева.
3.Възлага на Марина Иванова Нейчева в качеството си на управител да извърши всички предвидени от закона действия по обнародването и вписването на ГСО.
4.Одобрява отпускането на финансови средства на областните координатори за издръжка на офиси и организиране и провеждане на областни съвещания и срещи на общинските активи с Председателя на Отечествения съюз съгласно приложение.


След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.