За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-22/ 23.01.2011 г.
от
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

 

Дата: 23.01.2011 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 44 члена на НС и 3 члена на КС

 

         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения съюз
Г-н Симеон Симеонов. Предложен и утвърден единодушно бе следният:

ДНЕВЕН РЕД

1. Анализ на обществено-икономическата и политическата обстановка в страната и мястото на Отечествения съюз.
Докл.Симеон Симеонов
Гиньо Ганев


2. Информация за коалиционната дейност и подписаните споразумения за взаимодействие и сътрудничество на централно ниво и разгръщане на контактите по места.
Докл.Дамян Атанасов


3. Информация за проведените областни срещи и реализацията на гражданския проект “Изграждане и функциониране на местни обществени съвети” и задачите по организационното укрепване на структурите и подготовката за предстоящите местни избори.
Докл.Цаню Камов


4. Информацияа за работата по изпълнение Решението на Общото събрание за отбелязване на 70-та годишнина от създаването на ОФ-ОС и написването на исторически очерк.
Докл.Гиньо Ганев, Станьо Сираков
Искра Баева, Димитър Вечев


5. Разни

 

След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :

По т.1.

 1. Приема Декларация на НС за актуалната обществено-политическа и социално-икономическа обстановка в страната и задачите на Отечествения съюз съгласно Приложение №1.
 2. Възлага на Председателя и областните координатори да доведат Декларацията до знанието на председателите,членовете и симпатизантите на ОС по общини,а също така до знанието на медиите.
 3. Възлага на Председателя да разработи и огласи   съвместно със Сдружението на кметствата в България протестна декларация срещу текстовете в Избирателния кодекс,ограничаващ правото на избор на районн кметове в градовете с районно  деление и на кмет на на населено място в селата под 350 жители.

По т.2. 

 1. Одобрява подписаните Споразумения за взаимодействие и сътрудничество с граждански сдружения и съюзи и политически партии съгласно списък - Приложение №2 и препоръча процесът да продължи и с други структури.
 2. Възлага на Председателя да доведе до знанието на партньорите Декларацията,приета на днешния пленум като официален документ.

По т.3.  

 1. Приема за сведение информацията за проведените областни срещи на Председателя и изпълнението на проекта “Местните обществени съвети – партньор,коректив и опонент на органите на местната власт и местното самоуправление”.
 2. Одобрява график за следващи областни срещи с участието на Председателя и други ръководни дейци на Отечествения съюз.
 3. Одобрява сключените договори за комуникационно и финансово обезпечаване на ръководните дейци по места  с “Космо България мобайл” ЕАД и “Космолитън маркет груп”АД.
 4. Одобрява план-график със задачите на областните координатори и общинските ръководства до Общото годишно събрание на ОС през 2011 г.

По т.4.

 1. Одобрява състава на авторския колектив и тематичния план за написване на Исторически очерк по случай 70-та годишнина на ОФ-ОС.
 2. Одобрява информация за работата и план-графика със задачите на областните координатори и общинските ръководства за разгръщане на процеса за отбелязване на 70-годишнината по места включително набирани на нови исторически факти и материали за историческия очерк.
 3. Възлага на Почетния председател и Председателя да прпистъпят към учредяване на Национален инициативен комитет за честването и поканят политически партии – наследници на историческите партии от ОФ и други,граждански сдружения и съюзи и изявени личности за присъединяване към инициативата и съвместно отбелязване на годишнината.

По т. 5.  

 1. По устно предложение възлага изготвянето и обнародването на протестна

Декларация срещу решението на Министерския съвет за обявяване на Първи февруари за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим поради неговата историческа неточност и конфротационния му обществен характер,разделящ необосноваво отново българската нация.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.