За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-21/ 30.08.2010 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 30.08.2010 г.
Място: гр. София
Присъствуват: 41 члена на НС и Председателя на КС

 ДНЕВЕН РЕД

I. Информация  за проведените областни срещи  в страната  и изграждането на Местни обществени съвети,  като основа за разгръщане на Движение за национално съгласие и широка  патриотична коалиция.
Докл.:Симеон Симеонов,Цаню Камов

ІІ.  Информация  за  предприетите сондажи и действия с  ръководството  на БСП и младежката организация на БСП, ЗС „Ал.Стамболийски”, фондация „Фридрих Еберт” и др. политически партии,евродепутати  и  граждански  сдружения по съвместната  реализация на  проекта на ОС: „Обществените съвети-партньор, коректив и опонент на органите  на местната власт и  местното самоуправление”.
Докл.Симеон Симеонов
IIІ. Информация за проведени срещи с политически партии и граждански сдружения и утвърждаване на списък с план-график за по-нататъшни контакти.Утвърждаване на проекто-споразумения за сътрудничество и съвместна работа с:

  • П.П.  „НОВА ЗОРА”
  • П.П  „ОБЕДИНЕНИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИ”
  • Движение „РУСОФИЛИ”
  • други

                                                      Докл.Симеон Симеонов, Дамян Атанасов

IV.  Становище  по инициативата и поканата на „БАС”  за  учредяване на „НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ”
Докл.Симеон Симеонов,Гиньо Ганев

 

V.  Информация  за работата по написването  на исторически  очерк по случай 70-годишнината на ОФ-ОС.
Докл.:Симеон Симеонов,Димитър Вечев
VI.  Разни

 

          След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1-ва:
Одобрява информацията на Председателя за направените визити и срещи в Бургас,Русе,Ямбол и Първомай и възлага разработката на план-график за посещенията в останалите областни центрове и някои общини на страната.
Отг.:Секретар на НС Цаню Камов
Срок: 15.09.2010 г.

По точка 2-ра:
Одобрява информацията на Председателя за направените срещи и контакти по съвместната реализация на проекта на ОС :”Местните обществени съвети – партньор,коректив и опонент на органите на местната администрация и местното самоуправление” и препоръча те да продължат още по-настойчиво като тази точка се включи в бъдещите споразумения за сътрудничество и съвместна дейност с политически партии и граждански сдружения.
Отг.:Секретар на НС Дамян Атанасов
Срок:постоянен

По точка 3-та:
1.Приема за сведение информацията на Председателя за проведените срещи и контакти с политически партии и граждански сдружения и предложените проекто-споразумения за сътрудничество и съвместна дейност.
2.Създава работна група в състав:Дамян Атанасов – секретар на НС,Виолетка Ценева –секретар на НС,Цаню Камов – секретар на НС,Тихомир Стойчев – член на НС,Димитър Вечев – член на НС,която да разработи :
- основни принципи и примерни проекти на споразумения за сътрудничество и съвместна дейност с политическа партия и с гражданско сдружение;
- препоръчителен списък на партии и сдружения за установяване на контакт и започване на преговори за взаимодействие;
- преглед и актуализация чрез преподписване на действащи споразумения;
- подготовка на Споразумения със:ЗС “Ал.Стамболийски”,ПП “Нова зора”,ПП “Обединени социалдемократи”,Национално движение “Русофили”.
Отг.:Секретар на НС Дамян Атанасов
Срок:16.09.2010 г.

По точка 4-та:
1.Приема Становище на Отечествения съюз по инициативата и поканата на председателя на БАС за участие в разговор за учредяването на Национален патриотичен фронт на 01.09.2010 г. в София – къща-музей “Д.Благоев”.
2.Възлага на Председателя да предостави писмено Становището на председателя на БАС .
Отг.:Председател на ОС Симеон Симеонов
Срок:31.08.2010 г.
3.Възлага на Председателя да информира за приетото Становище медии , политически партии и граждански сдружения – партньори на ОС и членовете и структурите на Отечествения съюз.
Отг.:Председател Симеон Симеонов
Срок:31.08.2010 г.

По точка 5-а
1.Приема за сведение информацията за разработката на проекта :”Написване на исторически очерк по повод 70-годишнината от създаването на Отечествения фронт-съюз”.
2.Утвърждава:
- тематичен план и периодизация на историческия очерк;
- състав на авторския колектив с научен ръководител доц.Искра Баева и разпределение на тематиката между авторите;
- председател на редакционен съвет акад.Георги Марков и попълване на съвета с авторитени учени-историци;
- план-сметка;
- координатори на проекта от страна на НС на ОС:доц.Димитър Вечев и д-р Станьо Сираков.
3.Възлага подготовката и изпращането на специално писмо-покана до наследниците и правоприемниците на историческите партии и обществени организаци – участнички в Отечествения фронт през различните исторически периоди за участие и съвместно тържествено отбелязване на 70-та годишнина на ОФ-ОС.
Отг.:Секретар на НС Дамян Атанасов
Срок:30.09.2010 г.
4.Възлага на Почетния председател Гиньо Ганев  и на Председателя Симеон Симеонов в качеството им съответно на “председател” и “секретар” на Националния инициативен комитет за честването на 70-годишнината от създаването на Отечествения фронт-съюз да огласят публично инициативата и отпочнат активни консултации за широкопредставително попълване на комитета и разработка на двугодишната програма за честванията.
Отг.:Секретар на НС Виолетка Ценева
Срок:15.10.2010 г.
5.Възлага подготовката и изпращането на нарочно писмо-указания до структурите и дейците на Отечествения съюз за работата им по отбелязванета на 70-годишнината на ОФ-ОС и написването на историческия очерк.
Отг.:Секретар на НС Дамян Атанасов
Секретар на НС Цаню Камов
Член Председателство Димитър Вечев
Член на Председателство Станьо Сираков
Срок:15.09.2010 г.

По точка 6-та:
По устен доклад на Председателя за финансовото и кадрово състояние:
Възлага подготовка за следващото заседание на Националния съвет на информация за изпълнението на бюджета и актуализация на щата.
Отг.:Секретар на НС Николай Велков
Секретар на НС Виолетка Ценева


След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.