За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-19/ 18.01.2010 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 18.01.2010 г.
Място: гр. София

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Информация за консултациите с други граждански сдружения, политически партии и обществени дейци.
  Докладва – С. Симеонов

 2. Утвърждаване на материалите за подготовка на общото събрание.
  Докладва – С. Симеонов

 3. Утвърждаване на работни групи и определяне на техния персонален състав за подготовка на общото събрание.
  Докладва – С. Симеонов

 4. Доклад за някои инициативи в Софийската организация на ОС.
  Докладва – И. Стефанов

 5. Разни.

 

 

РЕШЕНИЯ

 1. Определяне на работни групи и техния състав :
 • група за подготовка на Общото събрание на ОС.

в състав – И. Стефанов, , С. Михайлов, Д. Денков, Н. Велков

 • група по разработване на конгресните материали.

в състав -  Д. Атанасов, Б. Кечев, П. Георгиев

 •  група по работа със структурите и кадрите на ОС.

в състав – П. Новаков, Ц. Камов, В. Ценева

 • група по предложението за отбелязване на 70 годишнината на ОФ - ОС.

в състав – Ст. Сираков, Д. Атанасов, Г. Джоргов,  Д. Вечев

 1. Одобрява и дава съгласие да бъдат разпратени материалите на структурите по места.

 2. Възлага на Иван Стефанов и Георги Джоргов в срок до 10.02.2010г. да организират работна среща на софийските районни председатели.

 3. Възлага на Цаню Камов и Петър Новаков да направят списък на срещите, които ще се проведат по области.

 4. Възлага на Симеон Симеонов и Дамян Атанасов да разработят план за медийни изяви.

До 30.01.2010г. работните групи да предоставят резултати от дейността си.

 

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.