За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-18/ 29.12.2009 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 29.12.2009 г.
Място: гр. София

 

        

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Анализ на обществено - политическата обстановка в страната.
  1. Насрочване на отчетно – изборно  Общо събрание на Отечествения съюз за 2010 година.
  1. Разни.

 

 

След направената дискусия единодушно бяха взети следните

РЕШЕНИЯ
 

По т.1  

След изнесения доклад на председателя Симеон Симеонов и словото на Почетния председател Гиньо Ганев и направените разисквания, НС единодушно прие Декларация за състоянието в държавата и възложи на председателя да я обнародва в пресата и я предостави на актива, регионалните и местни структури.
Приложение към протокола – текст на Декларацията.

По т.2

2.1.  Насрочва годишно Общо събрание на Отечествения съюз

Дата -             17.04. 2010г.  от  10ч
Място -           София, х-л Триада, ул.”Венера” 5
Участници -   членове на НС и КС, председатели на общинските                                                     организации и упълномощени лица, съгласно Устава на ОС.

Дневен ред :
1. Анализ на социално-икономическата и обществено-политическата обстановка и предстоящите задачи на Отечествения съюз;
2. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет; 
3. Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет; 
4. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2009г.; 
5. Утвърждаване на бюджета за 2010г.;
6. Избор на Национален съвет и на Контролен съвет;
7. Избор на Председател;
8. Утвърждаване на Програма за дейността за периода 2010 – 2014 г.
9. Промени в Устава на сдружението.
10. Разни.

2.2. Възлага на председателя да обнародва в Държавен вестник поканата и я разпрати до членовете на Общото събрание.
2.3. Възлага на председателя да разработи и изпрати до актива, регионалните и местните структури на ОС писмо със задачите по подготовката на Общото събрание.
2.4. Възлага на председателството да разработи своевременно материалите и документите за Общото събрание, като приеме нарочен план-график.

По т.3

    1. Одобрява направени разходи през 2009г. за дейността на областните координатори и местните организации съгласно приложение.

    2. Възлага на председателя да направи постъпки за посещение на делегация на ОС в централата на Европейския парламент и Европейската комисия в Брюксел, чрез групата на депутатите от Коалиция за България в Европейския парламент.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

Симеон Симеонов
Председател

Даниела Иванова
Протоколчик

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.