За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "Заседания на НС")

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-16/ 17.03.2009 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 17.03.2009 г.
Място: гр. София
Присъстват: С. Симеонов, Н. Велков, В. Ценева, Д. Атанасов, П. Новаков, Б. Маринов, Г. Джоргов, Д. Вечев, И. Стефанов, М. Узунова, М. Малазов, П. Хасанов, П. Георгиев, С. Сираков, Х. Банков, Ц. Иванова, Ц. Камов, Л. Банкова, Г. Убенов, Б. Кечев.

 

           

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Анализ на обществено - политическата обстановка в страната и утвърждаване начала- платформа на Отечествения съюз за предстоящите европейски и национални парламентарни избори.

      Докл.С.Симеонов и Д.Атанасов

 

 1. Преглед на общинските структури, кадри, и
  утвърждаване на областните координатори на ОС.

         Докл.Ц.Камов и В.Ценева 

 

 1. Одобряване на финансова план-сметка за 2009 г.
  Докл.Д.Денков и Н.Велков 

 

 1. Насрочване на годишно общо събрание на Отечествения съюз.
  Докл.С.Симеонов и В.Бърчев

 

 1. Одобряване на списък за разпределение на юбилейния сборник.
  Докл.Ст.Сираков и Д.Вечев 

 

 1. Информация за изграждане и функциониране на местни и общински съвети в Ловеч.

Докл. Боян Тодоров

 

 

  След направената дискусия единодушно бяха взети следните

РЕШЕНИЯ: 

        По т.1

 1. Утвърждаване Платформата на Отечествения съюз.
 2. Дава мандат на Председателя Симеон Симеонов да води преговори за продължаване участието на Отечествения съюз през бъдещия политически сезон в Коалиция за България и уреди отношенията по надлежен начин с коалиционните партньори.
 3. Издига кандидатурата на Председателя Симеон Симеонов пред партньорите от Коалиция за България за включване на избираемо място в кандидат депутатска избираема листа за Народно събрание.
 4. Възлага на Председателя Симеон Симеонов да договори максимални възможни бройки за участие на дейци посочени от ОС в кандидат депутатските листи на Парламентарните, Европейските и Националните избори чрез гражданска квота в тях, а също така при победа – места в органите на изпълнителната власт.

            
        По т.2   

 1. Приема за сведение информацията за състоянието на общинските структури и кадри.
 2. Възлага на работна група в състав : Симеон Симеонов – Председател, Виолетка Ценева – Секретар, Петър Новаков – Секретар, Цаню Камов – зам. Председател на КС и Георги Джоргов, в срок до 31. 03. 2009г. да направят пълен преглед и актуализация на поименния състав на областните координатори.
 3. Работната група по т.2, заедно с областните координатори в срок до 10. 04. 2009г. да направи преглед и актуализация на поименния състав на общинските председатели.

                      
            
       По т.3

 1. Не одобрява финансовата план-сметка за 2009г. и възлага на вносителите Денко Денков и Николай Велков в срок до 31. 03. 2009г. да доработят материала.

             
       По т.4

Насрочва годишно Общо събрание на Отечествения съюз

1. Дата –            25. 04. 2009г.  от  10ч
2. Място -          х-л Триада
3. Участници -   членове на НС и КС, председатели на общинските организации и упълномощени лица.
4. Дневен ред :

                              т.1   Приемане на отчета за дейността на Националния
съвет.

                               т.2   Приемане на отчета за дейността на Контролния
съвет.

       т.3   Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за
2008г.

       т.4   Утвърждаване Платформата на Отечествения съюз.
Докл. Симеон Симеонов

       т.5   Утвърждаване на кандидатурата на ОС за включване
чрез гражданска квота в кандидат депутатските листи.
Докл. Д. Атанасов

       т.6   Утвърждаване на правила и принципи за изграждане
и функциониране на местни общински съвети по  
общини и области чрез внедряване на положителния
опит на Ловешка, Великотърновска и други области.
Докл. Б. Тодоров

        т.7   Утвърждаване на програма за работа по Евро
програми.
Докл. Н. Велков.

   

 След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

Председател на УС :    Симеон Симеонов

Протоколист :    Даниела Иванова

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.