За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "Заседания на НС")

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-15/ 29.12.2008 г.
от
Заседание на Националния съвет на Отечествения съюз

Дата: 29.12.2008 г.
Място: гр. София, бул. Витоша 18
Присъствуват: С. Симеонов, Н. Велков, В. Ценева, Д. Атанасов, П. Новаков, Б. Маринов, Г. Джоргов, Д. Вечев, И. Стефанов, М. Узунова, М. Малазов, П. Хасанов, П. Георгиев, С. Сираков, Х. Банков, Ц. Иванова, Ц. Камов, Л. Банкова, Г. Убенов, Б. Кечев.

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Преглед на изпълнението на бюджета.

- Докл.С.Симеонов и В.Велев

2. План за работа през първото полугодие на 2009г.

- Докл.С.Симеонов

3. Оперативна информация за проекти по европейските програми.

- Докл.Н.Велков

4.Разни

 

 

След направената дискусия единодушно бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:


По т.1
             Приема за сведение справката и възлага изготвянето на ГСО.


По т.2
             Връща за доуточняване и финансова обвръзка плана за работа и възлага на работна група в състав:П.Новаков – секретар на НС,Н.Велков- секретар на НС,Ц.Камов – зам.председател на КС и Ст.Михайлов да го внесат на следващото заседание.


По т.3
              Възлага на работна група под ръководството на Н.Велков – секретар на НС да се разработи система за обучение на актива,изготвяне и изпълнение на проекти по европейските фондове и същата се внесе за утвърждаване от НС и  Общото събрание.


По т.4
               Възлага на работна група в състав:С.Симеонов-председател,Д.Атанасов – секретар на НС и В.Ценева-секретар на НС с участието на почетния председател г-н Гиньо Ганев да разработи политическа програма-платформа на Отечествения съюз за предстоящите европейски и национални парламентарни избори и се внесе след съгласуване с НС за утвърждаване от Общото събрание.
             Възлага на Председателя на Отечествения съюз да проведе консултации с партиите и организациите от Коалиция за България относно формата и формулата за участие в предстоящите избори и внесе информация на следващото заседание на НС .
            Възлага на Ст.Сираков и Д.Вечев да разработят и внесат предложение за разпространение на юбилейния сборник 65 години ОФ-ОС.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

 

 

Председател на УС :   Симеон Симеонов

Протоколист :    Даниела Иванова

 

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.