За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "Заседания на НС")

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-14/ 28.10.2008 г.
от
Заседание на Националния съвет на Отечествения съюз

Дата: 28.10.2008 г.
Място: гр. София, бул. Витоша 18

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Избор на секретари и разпределение на функциите между тях
Освобождаване на Атанас Стоянов Влахов от длъжността секретар на УС и избиране на Николай Иванов Велков и Петър Малчев Новаков.

Докл.С.Симеонов


2. Определяне поименен състав  на Председателството и определяне темите за работа и анализ.

Докл.С.Симеонов


3. Окомплектоване документите  и материалите от Общото събрание на ОС и внасяне в Софийски Градски съд

-резолюция
-решения
-устав
-кадрови промени
-протокол
-списъци с подписи

Докл.В.Ценева
Д.Атанасов
В.Бърчев
Т.Милушева      


4. План-програма за пропагандиране и разпространение  на Юбилейния сборник и закриване  на Иниц. Комитет за 65-годишнината  на ОФ-ОС

-текст на писмо
-текст на покана


Докл.Ст.Сираков                
Т.Коруев
Д.Вечев


5. Организационни въпроси

- Окомплектоване на кадрови списъци и дела по области,общини, НС,КС,Председателство и изработка на каталог и архив

П.Новаков
В.Ценева


- Програма за областни срещи и съвещания с общинските активи

П.Новаков
Г.Джоргов


- Актуализация на електронен сайт

С.Симеонов
Т.Милушева
К.Димитров


- Финансов план

С.Симеонов
Н.Велков
Д.Денков
В.Велев


- План за обучение на актива и работа по Европейските програми

С.Симеонов
Н.Велков


6. Разни

 

 

Председател на УС : .....................................
/Симеон Симеонов/

Протоколист : ...........................................
/Теодора Милушева/

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.