За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "Заседания на УС")

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-08/ 25.07.2007 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 25.07.2007 г.
Място: гр. София

 

 

Председателят на УС обяви следния

 

Д н е в е н     р е д

 

 1. Информация за честването на 65-та годишнина на ОФ – ОС

          Докладва - Симеон Симеонов.

 1. Информация за подготовката за Общотот събрание на 22. 09. 2007г.

          Докладва – Симеон Симеонов

 1. Становище за местни избори 2007.
 1. Информация за сключени споразумения за съвместна дейност.
 1. Разни

          - подготовка на писмо до структурите

 

 

След дискусия по отделните въпроси се взеха следните решения:

 

По т. 1

 • Одобрява списък на поканите за членове на Националния инициативен комитет.
 • Одобрява писмото до ВС на БСП и възлага на Председателя да договори условията и детайлите на взаимодействие с БСП по годишнината.
 • Одобрява графичния дизайн на Почетен знак, легитимация към него, юбилеен медал – плакет „65 год. ОФ – ОС” и грамота към него и формуляр за номинация за награждаване.
 • Одобрява програмата за честване в София и поканите до Президента и Председателите на Народното Събрание.
 • Одобрява план – сметка.
 • Възлага на общинските структури да организират и популяризират мероприятието по места като информират Председателя.
 • Възлага на националните и местни ръководни дейци да излязат с материали във в. „Дума” за 65 годишнината на ОФ-ОС.
 • Възлага на местните организации да направят номинации за награждаване в срок до 15.09.2007г.

 

По т. 2

 • Одобрява текст на покана до членовете на Общото събрание.
 • Одобрява план – сметка.

 

По т. 3

 • Дава мандат на Председателя да подпише Меморандум между политически партии и движения за съвместно участие в  „Местни избори 2007”.
 • Дава мандат на общинските организации и председатели да водят преговори за начина на конкретното участие на Отечествения съюз в местните избори по места и издигнат кандидатури за кметове и общински съветници съгласно формуляр, който да изпратят до 30.08.2007г. в Управителния съвет – София.
 • Окончателното решение за сключване на политически споразумения и коалиции и поименни номинации по места да стане след съгласуване с централното ръководство и получаване на поименно пълномощно от Председателя на общинската организация.

 

По т. 4
 

 • Оповестен бе списък на организациите.
 • Препоръчано бе да се предложат споразумения с:
  • Асоциация „Св. Иван Рилски”
  • Демократичен съюз на слепите
  • Конфедерация на пенсионерите
  • Съюз на народните читалища
  • Съюз на инвалидите

 

По т. 5

 • Във връзка с 50 годишнината на Председателя на Отечествения съюз Симеон Симеонов се предлага да се изготви предложение за награждаване с Почетния знак на Президента на Републиката.

 

 

Председател на УС : .....................................
/Симеон Симеонов/

Протоколист :   ...........................................
/Даниела Иванова/

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.