За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "Заседания на УС")

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-06/ 23.03.2007 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 22.03.2007 г.
Място: гр. София
Присъстващи: 24 /двадесет и четири/ членове на Управителния съвет и 1 /един/ щатен сътрудник съгласно приложения списък

 

 

Председателят на УС обяви следния

 

Д н е в е н     р е д

 

 1. Отбелязване на 65-годишнината на организацията, докладва Комисията за честване 65-тата годишнина.
 1. Участие на ОС в изборите за европарламент 2007, докладва Симеон Симеонов.
 1. Финансов отчет за 2006 г.- докладва:  Велислав Велев – главен счетоводител.
 1. Утвърждаване на проект на интернет страница на ОС, докладват:  Симеон Симеонов и Ева Димитрова.
 1. Доклад за участието на сдружението в различни европейски и международни програми и проекти, докладва: Ева Димитрова

 2. Разни

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

По т. 1

Комисията по честването на 65-тата годишнина на Отечествения фронт /съюз/ представи на вниманието на УС проект на Решение за отбелязването на годишнината. УС прие проекта със следните уточнения и бележки:
Във връзка с честването се очертават пет основни проблемни теми, по които се взеха следните решения:

 1. Учредяване на инициативен комитет- предлага се да бъде оглавен от г-н Гиньо Ганев, а до 1 май 2007 г. да бъдат ясни неговите членове /да се поканят и представители на други политически партии и обществени организации/, отговаря С. Симеонов. Да се идентифицират наследниците на партиите и организациите от Коалицията на ОФ.
 2. Решено е честването да бъде проведено на регионално и централно ниво. Да бъде изпратено писмо до структурите на ОС, в което да се уведомят за честването на централно ниво и да се изиска от тях да организират различни инициативи на местно ниво, включително изяви в местните медии- за текста на писмото са отговорни Д. Вечев, С. Сираков, Ат. Влахов
 3. Решено е да се проведе активна медийна изява на централно ниво- интервюта, статии и дебати в печатните и електронните медии, които да бъдат използвани като своеобразни тезиси за честванията.
 4. Да се изчисти концепцията и да се сглоби принципна програма за честването на 65-тата годишнина, която да включва провеждането на научна конференция през май или юни 2007 г. В тази връзка да се изясни тематиката, програмата, регламентът, кръгът от участници и текстът на писмото-покана до учените, които биха взели участие в конференцията /до средата на април 2007 г./. Да се предвиди издаването на сборник с публикации от научната конференция. Да се включи провеждането на тържествено събрание- концерт през месец септември, което да се съчетае с провеждането на годишното Общо събрание на ОС.
 5. Да се учреди почетен знак на Отечествения съюз и да се представи статут и графично изображение, отговарят С. Симеонов, С. Сираков и А. Влахов.

 

По т. 2

УС реши да изготви декларация, която да бъде разпространена в медиите по повод изборите за членове на Европейския парламент, както и писмо до Висшия съвет на БСП в което да изразим готовност да взаимодействаме най-тясно с БСП в предстоящата предизборна кампания. За целта да се предложи споразумение, с което ОС да подкрепи кандидатската листа на БСП, дейци да се включат в предизборните щабове и в секционните и районните избирателни комисии от квотата на БСП, а БСП, чрез своите членове в  Европейския парламент да представлява и защитава интересите и на членовете и симпатизантите на Отечествения съюз.

 

По т. 3

Главният счетоводител Велислав Велев представи на УС финансовият отчет на ОС за 2006 г., който бе приет без бележки.

 

По т. 4

Представен бе проект на графичен дизайн и съдържание на интернет страницата на ОС, който бе принципно одобрен от УС. Взето бе решение да се изготви историческа справка за организацията, която да бъде качена на сайта, както и да се внесат някои уточнения относно необходимите материали и данни за контакт, които да бъдат публикувани на страницата, отговаря Ева Димитрова и Симеон Симеонов.

 

По т. 5

Направен бе доклад относно проектното предложение на ОС подадено в Министерство на труда и социалната политика, както и за възможностите за участие в други програми и за доразвиване на идеята за създаване на дневни центрове за възрастни хора. Взето бе решение да се проведе отделно заседание на УС във връзка с участието в еврофондовете и в различни програми на ЕС и на други межднародни организации и фондации.

 

По т. 6

ОС участва в Организационния комитет за отбелязването на 115-та годишнина от рождението на Фердинанд Козовски, във връзка с което бяха раздадени покани за Паметна вечер посветена на събитието.
Обсъдена бе евентуалната дата на Общото събрание на ОС, както и споразуменията със сродни на ОС организации.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на ОС бе закрито от Председателя.

 

 

Председател на УС: ...........................
/Симеон Симеонов/

Протоколист: ......................................
/Ева Димитрова/

 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.