За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

(върни се обратно към секция "Заседания на УС")

 

 

П Р О Т О К О Л
No 00-05/ 01.02.2007 г.
от
Заседание на Управителния съвет на Отечествения съюз

Дата: 01.02.2007 г.
Място: гр. София
Присъстващи: 21 /двадесет и един/ членове на Управителния съвет и 1 /един/ щатен сътрудник съгласно приложения списък

 

 

Председателят на УС обяви следния

 

Д н е в е н     р е д

 

 1. Предложение на Комисията за отбелязване на 65-годишнината на организацията, докладва: Станьо Сираков.
 1. Предложение на Комисията за участие в местни избори 2007, докладва: Дамян Атанасов.
 1. Предложение за участие в изборите за европарламент 2007, докладва: Симеон Симеонов.
 1. Проект на договори /споразумения/ за сътрудничество и взаимодействие със сродни организации: 
  • Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва;
  • Съюз на военноинвалидите и ветераните от войните;
  • Български антифашистки съюз;
  • Движение на българските жени;
  • Български студентски съюз;
  • Съюз на читалищата в България;
  • Съюз на генеаоложките и краеведческите дружества и др;

           Докладва:  Атанас Влахов.

 1. Утвърждаване на общините, които да бъдат включени в проект по програма ФАР за създаване и управление на дневни центрове за възрастни хора, докладват:  Симеон Симеонов и Ева Димитрова.

 2. Разни

 

По така предложения дневен ред, Управителният съвет реши да разгледа т. 5 като т. 1 с оглед важността на обсъжданите въпроси. По новия дневен ред УС взе следните:

 

Р Е Ш Е Н И Я

По т. 1

Във връзка с участието на Отечествения съюз в проекта  по Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, в частност Компонент 2 за създаване на дневни центрове за хора във пенсионна възраст, г-жа Ева Димитрова докладва за напредъка на работата по определянето на общините включени в проекта, а именно община Бобов дол, община Ботевград, община Пазарджик, община Панагюрище и община Луковит.

Бобов дол- водят се интензивни контакти с ръководството на ОС в региона и с представители на община Бобов дол.

 • Предоставен е идеен проект за създаване на дневен център на територията на общината и бе взето решение съгласно него от общината да се изиска Количествено стойностна сметка за помещенията предвидени за целта.
 • Общината да предостави официален отговор на писмото на Отечествения съюз, с който да даде съгласие за партньорство и сътрудничество по проекта.
 • Да се предприемат необходимите стъпки за решение на общинския съвет в Бобов дол за отдаването на предвидените помещения за срок най-малко 5 години. 

Ботевград- водят се интензивни контакти с ръководството на ОС в града и с представители на община Ботевград. В най-кратък срок е необходимо предоставянето на следните документи:

 • Официален отговор на писмото на Отечествения съюз, с който Общината да даде съгласие за партньорство и сътрудничество по проекта.
 • Решение на общинския съвет в Ботевград за отдаването на предвидените помещения за срок най-малко 5 години.
 • Извадка от архитектурния проект на сградата.
 • Копие от разрешението за строеж
 • Количествено стойностна сметка за помещенията предвидени за целта.
 • Извадка от договора със строителя, в която е определен пусковия срок на сградата.

Пазарджик, Панагюрище и Луковит- продължава проучването на възможностите тези общини да бъдат включени в проекта, отговарят ръководителите на ОС по места.

По т. 1 УС изиска от ръководството на ОС в ангажираните общини да предоставят справка за социалната дейност на сдружението по места.

 

По т. 2

УС реши в срок до 15 февруари 2007 г. предложението на Комисията за честване на 65-годишнината от създаването на Отечествения фронт да се доразвие и разработи по-подробно. Приети бяха следните предложения и допълнения:

 • Като т. 1 от предложението да се предвиди учредяването на юбилеен /инициативен/ комитет и да се изготви диплянка.
 • Тържественото заседание на НС на ОС да се проведе в салона на Славянска беседа. Във връзка със заседанието да се разработят тезиси за елементите на честването, отговарят секретарите на УС В. Ценева и Ат. Влахов, Д. Вечев и С. Сираков.
 • По въпроса за научната конференция- да се доработи списъка на участниците- партньорство- отговарят С. Симеонов и Д. Вечев.
 • По т. 3 оперативно отговаря Ат. Влахов
 • По т. 4 отговаря С. Симеонов
 • По т. 6 да се открие рубрика във в-к „Дума”
 • Т. 7 да се разработи по-подробно, предложения да дадат дейците от провинцията и да се изпрати писмо до структурите с насоки и указания по места.
 • Да се предвиди нова точка в предложението за учредяването на почетен знак и грамота на Отечествения съюз и да бъде създаден статут на знака, отговарят С. Сираков и А. Влахов, и графична разработка, отговаря С. Симеонов.

 

По т. 3

Взето бе решение обсъждането на участието на ОС в местни избори 2007 г. да се отложи за следващо засеадие на УС.

 

По т. 4

УС дава мандат на Председателя Симеон Симеонов за коалиционни преговори с БСП за подкрепата на ОС на листата на БСП и други организации от Коалиция за България.

 

По т. 5

УС реши да се подновят и актуализират споразуменията на ОС със сродни организации и съюзи, отговарят С. Симеонов, С. Сираков и Ат. Влахов

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на ОС бе закрито от Председателя.

 

 

 

Председател на УС: ...........................
/Симеон Симеонов/

Протоколист: ......................................
/Ева Димитрова/

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.