За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 

 

ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ

 

П Р О Г Р А М А
за дейността на Отечествения съюз
за периода 2010 – 2014 г.

 

          Тази програма е продължение на „Програмни цели и основни направления на дейност до 2010 година” на Отечествения съюз, приета от Общото събрание на организацията на 27 септември 2006 година.
           В нея са отразени принципите, целите и направленията на дейността на сдружението, посочени в Устава на организацията, решенията на Общите събрания, декларациите, обръщенията и другите основополагащи документи.
Необходимостта от приемането на този документ е породена от новите външни условия за развитие на Република България и на  обстановката вътре в страната.
От една страна, след парламентарните избори през 2009 година все по-осезаемо се възражда една отхвърлена и дълбоко недемократична форма на управление – еднопартийна, по своята същност, и в голяма степен -  еднолична.
От друга - вече повече от три години България е член на Европейския съюз. Интегрирането ни в неговите политически и икономически структури е динамичен, продължителен, сложен и труден отрязък от историята на страната. Голямо и негативно влияние върху него оказва световната финансова и икономическа криза, която връхлетя с пълна сила и нашата страна.
Променените условия на развитие у нас се отразяват неблагоприятно върху всички страни на обществения живот.
Най-болезнени са социалните последици – не достигат средства за социалните програми, за здравеопазването и образованието, за общините, за подпомагане на децата и майките, все повече млади хора не свързват своето бъдеще с България, голямата част от пенсионерите живеят в недоимък и т.н, и т.н.  

           Това налагат ние, членовете и симпатизантите наОтечествения съюз с нарастваща енергия и гражданска активност:

 • да защитаваме конституционните права и свободи на българските граждани;
 • да продължим борбата си всички български граждани да имат възможност да се трудят, да имат достъп до безплатно образование и медицинска помощ, децата и майките да се ползват със специално и нарастващо внимание и преференции от страна на централната и местната власт, да се подпомагат социално слабите и да се осигурят на възрастните хора достойни старини;                                  
 • да увеличим своите усилия за решаването на ежедневните проблеми на хората от квартала, селището и общината, да реализираме демократичните традиции на българския народ в местното самоуправление, най-дейно да участваме в него и в гражданския контрол върху работата на органите на местната власт;
 • да продължаваме да градим своя обществен авторитет и да печелим доверието на хората с усилията си за осъществяване  и развиване на  пряката и представителната демокрация, за въвличането на гражданите в управлението, в осигуряването на отчетност на народните избраници в парламента и местната власт пред обществеността;
 •  да даваме пример и да налагаме в отношенията между хората  взаимопомощта, милосърдието и добротата, да подкрепяме усилията за гарантиране на сигурността на хората и на тяхното имущество, да организираме  желанието на гражданите да облагородяват, хигиенизират и озеленят кварталите и селищата си и да се ограничава до разумни предели строителната инвазия;

     Нарастващата глобализация на съвременния свят и интеграцията на България в Европейския съюз увеличава многократно възможностите за размяна на идеи и хора, за взаимно проникване и взаимно влияние на националните култури и морални ценности, за достъп до материалните и духовните постижения на европейските народи и на света.
Този естествен процес поставя на сериозно изпитание нашето родолюбие, изисква постоянна и всеобхватна работа за съхраняване, укрепване и доказване на исконните ценности на българската нация и на добродетелите на българските граждани.

Отечественият съюз е създаден и неговите членове и съмишленици  трябва да продължат и да увеличат своите традиционни усилия:

 • за утвърждаване, защита и издигане на  истинския патриотизъм и българската национална кауза над партийните, съсловните и котерийните интереси, за съхраняване на националната памет и култура, за укрепване на националното самочувствие и гордост на българските граждани;
 •  за възпитаване на съотечествениците, особено на младите и подрастващите поколения, в любов, преданост, отговорност и всеотдайност към род и Родина, за обогатяване на традиционните и използването на нови форми в тази дейност, за  продължаване на сътрудничеството, а когато е необходимо - за възраждане на взаимодействието с другите патриотични граждански сдружения и структури и преди всичко с тези, с които имаме многолетни връзки;
 • за противодействане със законни средства на всяка проява на шовинизъм, национален нихилизъм, сепаратизъм, на етническо, верско, културно и полово противопоставяне  и омраза;
 • за преодоляване на духовното отчуждаване, за развиване и обогатяване на човешката солидарност и доброта между хората, за утвърждаване на толерантността, взаимопомощта, съгласието и благотворителността между тях;
 • за укрепване и разширяване на връзките с българската диаспора и с българските граждани, живеещи извън страната, за поддържане на националното им съзнание, на принадлежността и привързаността им към България.

      От преименуването си през 1990г., Отечественият съюз участва активно в:

 • динамичния и често, драматичен политическия живот на Родината в единодействие и партньорство с всички политически субекти и граждански структури, които се борят да превърнат и утвърдят България, като  социална и правова република с парламентарно управление, в единна държава с развито местно самоуправление, в страна, която гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество;
 • дейността на органите на централната и местната власт;
 •  подготовката и произвеждането с гражданска позиция на изборите за местната и централната власт, в подбора и издигането на кандидати от гражданската квота за президент, народни представители, представители на България в Европейския парламент, кметове и общински съветници на личности социално ангажирани,с доказани морални и професионални качества, на уважавани хора с  активна гражданска позиция и истински патриоти;
 • преодоляването на отчуждението и липсата на говор между представителите на властта и гражданите, на нежеланието да се децентрализира властта, на липсата на условия за разгръщане на гражданската активност и участието на обикновените хора в управлението и в обсъждането на националните, регионалните и местните проблеми;
 • насърчаването и подкрепата на дребния и средния национален бизнес, на местните стопански инициативи, на традиционното за нашата страна кооперативно движение;
 • мобилизирането на местната общественост за оказване  съдействие на държавните и правоохранителните органи  в борбата за опазване на обществения ред и собствеността на гражданите, срещу престъпността и корупцията във всичките им форми и на всички нива на обществения живот;
 • утвърждаването на господството на разума, реализма и разбирателството в обществено-политическия живот на Отечеството, в разработването и осъществяването на всеобхватна национална политика;
 • формирането на обществено мнение и убеждение, че националните интереси и цели могат да бъдат защитени и реализирани само, ако разнообразните политически субекти и граждански сдружения действат в една посока, че само ако живеем заедно, ще живеем по-добре.

     Важно направление в нашата дейност е организационното развитие на Отечествения съюз през идните няколко години.
     С усилията най-вече на централното ръководство и областните координатори, трябва да продължим да разширяваме географията на нашето присъствие в общините, да активизираме не малкия потенциал, съхранен по места и да възстановим нашите организации, да подобрим взаимодействието и връзките между националното ръководство и местните структури, да съхраним и разширим материалната база на Отечествения съюз..
 

          Нашата сила, нашето обществено-политическо влияние и  авторитет се коренят, градят и съответстват на усилията ни за решаване на ежедневните проблеми на хората и защитата на техните основни права и свободи, за развитието на пряката и представителната демокрация и на местното самоуправление, за  укрепването и развитието на действения патриотизъм, на българската духовност и българщината, за постигането на национално разбирателство и единодействие след десетилетията на противопоставяне и разделение.

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.