За нас Нормативни документи Дейности Новини и събития Контакти Връзки

 ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ

 

Програмни цели и основни направления на дейност
до 2010 година


    
Целите, принципите и направленията на дейността на Отечествения съюз са посочени в Устава на организацията, решенията на Общите събрания, декларациите, обръщенията и другите основополагащи документи.
Необходимостта от тяхното подчертаване за периода до 2010 година от висшия форум на сдружението е обективно изискване на  обстановката в страната и новите външни условия за развитие на Република България.
През идните няколко години нашата държава и българските граждани ще се слъскат с множество проблеми, породени от присъединяването на Отечеството към Европейския съюз. Това ще бъде един динамичен и труден отрязък от историята на България. Той неминуемо ще сложи отпечатък и върху дейността на Отечествения съюз.

     Нашата организация е създадена и нейните членове и съмишленици непрекъснато полагат усилия да утвърдят, защитят и издигнат  истинския патриотизъм и българската национална кауза над партийните, съсловните и котерийните интереси, да съхранят националната памет и култура и да укрепят националното самочувствие и гордост на българските граждани.
     Тази основна цел и направление на нашата дейност е особено важна и отговорна именно приз следващите години. Ние приветстваме и подкрепяме присъединяването на Република България към Европейския съюз, признаваме достиженията на страните-членки в икономическата и социалната област, в развитието на демокрацията и гражданското общество, уважаваме и ценим тяхната култура и духовни ценности.
След като нашата страна заеме своето естествено място в семейството на европейските народи, възможностите за общуване и взаимно влияние на нашите национални култури и ценности и на отделните граждани и социални рязко ще се увеличат. Това налага работата на Отечествения съюз за патриотичното възпитание на българските граждани, особено на подрастващото поколение, да се активизира и да има, освен традиционните и нови измерения.
В осъществяването на тази важна задача нашата организация трябва да продължи сътрудничеството си, а когато е необходимо - да възроди взаимодействието си с другите патриотични граждански сдружения и структури и преди всичко с тези, с които имаме традиционни връзки: Съюза на народните читалища, съюзите на пенсионерите, Българския антифашистки съюз, Съюзите на офицерите и сержантите от запаса, на ветераните от войните и военноинвалидите, Българското генеоложко дружество „Родознание”, Общобългарския комитет „Васил Левски”, Съюза на землячествата „Роден край” и др.

     Решаването на ежедневните проблеми на хората от квартала, селището и общината, защитата на конституционните права и свободи на българските граждани, развитието на демократичните традиции на българския народ, на местното самоуправление и на гражданския контрол върху работата на органите на местната власт трябва да продължат да са сърцевина на дейността на Отечествения съюз.
     Нашата организация градеше и продължава да гради обществен авторитет и да печели доверието на хората с усилията си да осъществява и развива пряката и представителната демокрация, да въвлича гражданите в управлението, да осигури отчетност на народните избраници в парламента и местната власт пред обществеността, да дава пример и да налага в отношенията между хората  взаимопомощта, милосърдието и добротата, да спомага за осигуряване на сигурността на хората и на тяхното имущество, да организира  желанието на хората от квартала и селището да ги облагородят, хигиенизират и озеленят, да ограничат до разумни размери строителната инвазия.
Отечественият съюз винаги се е борил всички български граждани да имат възможност да се трудят, да имат достъп до безплатно образование и медицинска помощ, децата и майките да се ползват със специално внимание и преференции от страна на централната и местната власт, да подпомага на социално слабите и на възрастните хора да се радват на достойни старини.
И в това отношение, след приемането на страната в Европейския съюз, възможностите за осъществяването на тази програмна цел ще нараснат и ще се разнообразят.

     Отечествения съюз участва в политическия живот на Родината на страната на всички политически субекти и граждански структури, които се борят да превърнат и утвърдят България, като  социална и правова република с парламентарно управление, в единна държава с развито местно самоуправление, в страна, която гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.
В тази последователна и многостранна дейност от създаването си през годините на Втората световна война, досега и занапред  Отечественият съюз има традиционни и изпитани партньори – Българската социалистическа партия, БЗНС „Ал. Стамболийски”, всички леви, ляво-центристки и патриотични партии, организации и сдружения за които благоденствието на българските граждани и просперитета на Отечеството са сърцевина на дейността.
Същностно проявление на тази наша политическа воля и позиция е участието на Отечествения съюз в дейността на Коалиция за България, на наши представители в органите на централната и местната власт, подкрепата ни в изборите за президент, народни представители, кметове и общински съветници на личности с доказани добродетели, лява и лявоцентристка политическа позиция, уважавани граждани и истински патриоти.
65-годишнината на нашата организация, която ще отбележим през 2007 година е повод да напомним на нацията и гражданите приноса на Отечествения фронт за победата на републиканската идея в България, за достойното участие на Българската войска в заключителната фаза на Втората световна война и за полагане на основите на демокрацията в нашето Отечество. Да заявим отново волята и усилията на Отечествения съюз за добруването на българските граждани и прогресивното развитие на България, да изкажем нашата дълбока благодарност на стотиците хиляди членове и съмишленици на нашето гражданско сдружение за тяхната всеотдайна борба за благото на род и Родина.

     Относително ново направление в дейността на Отечествения съюз е насърчаването и подкрепата на дребния и средния национален бизнес, на местните стопански инициативи, на традиционното за нашата страна кооперативно движение.
Усилията ни в тези области на отечествената икономика ще доведат до нарастване на трудовата заетост и намаляване на безработицата, до по-бърза и по-успешна адаптация на хората с ниска квалификация към новите условия на трудовия пазар в селищата и общините, до преодоляване на отрицателната тенденция социално слабите граждани да разчитат и да се задоволяват само със социалните помощи, отпускани от държавата.
Местните структури на нашата организация и досега имаха възможности да участват със собствени проекти във финансирани от предприсъединителните фондове конкурси в различни области. С приемането на България в Европейския съюз тези възможности и средствата, отпускани от бюджета на съюза ще нараснат.
/тези възможности ще бъдат конкретизирани от председателя С. Симеонов/

     Чувствително направление в нашата дейност е организационното развитие на Отечествения съюз през идните няколко години.
     Очевидно е, че с усилията най-вече на централното ръководство и областните координатори, трябва да преобърнем тенденцията на стесняване на географията на нашето присъствие в общините, да активизираме не малкия потенциал, съхранен по места, да подобрим взаимодействието и връзките между националното ръководство и местните структури, да съхраним и разширим материалната база на Отечествения съюз.
Бъдещето на нашето сдружение е свързано с постепенното, но не бавно превръщане на Отечествения съюз  в обществено-политическа организацията от модерния и доказано ефективен електорален тип. Но само до определена степен и само в случаите на национални политически кампании – избори за президент, народни представители, кметове и общински съветници.
Нашата сила, нашето обществено-политическо влияние и нашият авторитет са реципрочни на усилията ни за решаване на ежедневните проблеми на хората от квартала, селището и общината, за развитието на местното самоуправление, за ефективен контрол върху дейността на народните избраници - депутати, кметове и общински съветници. 

    


 

 

      Copyright © 2006-2015 Отечествен съюз - България Всички права запазени.